Eksponentiaalinen väestönkasvu

Väkiluvun kasvun sanotaan usein olevan eksponentiaalista, mikä tarkoittaa, että väkiluvun p riippuvuus ajasta t on muotoa

p(t) = aebt,

missä a ja b ovat sopivia (positiivisia) vakioita.

Suomen väkiluku on 1900-luvulla kehittynyt seuraavasti:

vuosi 190019101920193019401950196019701980
väestö/1000 henk.265629433148346336964030444647054771

Määritä kokeilemalla vakiot a ja b siten, että eo. funktio p(t) mahdollisimman hyvin kuvaa Suomen väkiluvun kehitystä. Tehtävän yksinkertaistamiseksi ilmaise aika kymmenissä vuosissa siten, että arvo t = 0 tarkoittaa vuotta 1900.


Ratkaisu

Kokeellisella menetelmällä tuskin on mahdollista päästä kovin suureen tarkkuuteen. Ongelmana on ennen muuta väkilukupisteiden ja eksponenttikäyrän yhteensopivuuden arviointi vain silmämääräisesti.

Tarkempi laskenta edellyttää täsmällisemmän yhteensopivuusmitan valitsemista. Usein käytetään ns. pienimmän neliösumman menetelmää, jossa minimoidaan mitattujen pisteiden ja käyrän välisen etäisyyden neliösumma. Tässä tapauksessa kyseessä on eksponenttikäyrästä laskettujen ja todellisten väkilukujen neliösumma:

d(a, b) =  sum n

k=1(         )
 aebtk - pk 2,

missä tk tarkoittaa vuotta ja pk vastaavaa väkilukua; n on datapisteiden lukumäärä, esimerkissä 9. Tavoitteena on määrittää luvuille a ja b sellaiset arvot, että funktiolla d(a, b) on minimiarvo. Kyseessä on siten kahden muuttujan ääriarvotehtävä. Tämä voidaan ratkaista muodostamalla funktion d osittaisderivaatat muuttujien a ja b suhteen ja vaatimalla, että nämä ovat = 0. Näistä yhtälöistä ratkaistaan a ja b luonnollisimmin jollakin numeerisella menettelyllä, esimerkiksi Newtonin menetelmän kaksiulotteisella vastineella.

Tulokseksi saadaan tällöin a  ~~ 2745.27, b  ~~ 0.0742638.

Piilota ratkaisu