Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LINEAARIALGEBRA
 

Matriisi

Määritelmä. Olkoot n,m > 1 kokonaislukuja. Jos aij (- R kaikilla 1 < i < m ja 1 < j < n, niin taulukkoa

   (              )
    a11  a12 a13 ... a1n
    a21  a22 a23 ... a2n
A =   ..   ..  ..     ..   = (aij)mn
     .   .  .     .
    am1 am2  am3 ... amn

sanotaan (m n)-matriisiksi. Merkinnässä (aij) luku i tarkoittaa siis vaakariviä ja luku j pystyriviä.

Käytetään merkintää (i,j) matriisin i :nnen vaakarivin ja j :nnen pystyrivin leikkauksessa olevasta paikasta.

Matriisin alkiot voivat olla myös kompleksilukuja tai yleisemmin tietyt ehdot täyttävän joukon alkioita. Käsitellään nyt kuitenkin vain reaalilukualkioisia matriiseja.

Kaksi matriisia A = (aij)mn ja B = (bij)hk ovat samaa tyyppiä, jos m = h ja n = k. Jos lisäksi aij = bij kaikilla lukujen i ja j arvoilla ovat matriisit A ja B yhtäsuuret.

Jos matriisin A vaakarivit vaihdetaan pystyriveiksi saadaan matriisin A transponoitu matriisi AT , siis

   (             )
     a11 a21 a31 ... am1
     a  a  a  ... a
AT =   12.  22.  32.    m.2  .
      ..  ..  ..    ..
     a1n a2n a3n ... amn

Transponoitu matriisi on tyyppiä n m. Vektorin X = (x1,...,xn) voidaan ajatella olevan (1 n)-matriisi. Silloin siis

   (   )
     x1
XT =   ...  .

     xn

Vektoria X voidaan sanoa vaakavektoriksi ja matriisia XT pystyvektoriksi.

Matriisin A i :nnestä vaakarivistä voidaan käyttää lyhennysmerkintää Ai. Vastaavasti j :nnestä pystyrivistä eli sarakkeesta voidaan käyttää merkintää A(j). Siis

        ( A  )
          .1    (1)   (n)
A = (aij)m n =   ..  = (A  ,...,A  ),
          Am

missä

 Ai  = (ai1,ai2,...,ain)  (i = 1,...,m)
A(j) = (a1j,a2j,...,amj)T (j = 1,...,n).


Linkit:
Yksinkertaisia matriiseja