Edellinen lukuSisällysluettelo

12 Abstraktia algebraa

12.1 Ryhmä, rengas ja kunta

Tehtävä 502
Määritellään joukon A = {a, b, c} alkioiden laskutoimitus o seuraavalla taulukolla:

  
  a   b   c

  a   a   b   c
  b   b   c   a
  c   c   a   b

Osoita, että (A, o) on Abelin ryhmä.


Tehtävä 503
Totea, että jos laskutoimituksena on kuvausten yhdistäminen, niin tason E2 tai avaruuden E3 translaatiot muodostavat Abelin ryhmän.


Tehtävä 504
Tutki, muodostavatko a) tason E2, b) avaruuden E3 origokeskiset kierrot ryhmän, kun laskutoimituksena on kuvausten yhdistäminen. Onko kyseessä Abelin ryhmä?


Tehtävä 505
Olkoon (A, +, o) kunta ja olkoot a,  b  (- A tunnettuja alkioita, a/=0. Osoita, että yhtälöllä aox = b on täsmälleen yksi ratkaisu x  (- A.


Tehtävä 506
Totea esimerkiksi neliömatriiseja tarkastelemalla, että edellisen tehtävän yhtälöllä voi olla useita ratkaisuja tai ei ratkaisua lainkaan, jos (A, +, o) oletetaan vain renkaaksi.


12.2 Lineaariavaruus

Tehtävä 507
Joukon R2 laskutoimitukset määritellään tavallisuudesta poikkeavalla tavalla:

(x1 , y1) + (x2, y2) = (x1 + y2,  x2 + y1),     c(x, y) = (cx,  y)  (c  (- R).

Mitkä lineaariavaruuden aksioomat ovat tällöin voimassa?


Tehtävä 508
Avaruuden R2 osajoukossa E = { (x, y) | x + y = 2 } määritellään laskutoimitukset seuraavasti:

(x1, y1) + (x2, y2) = (x1 + x2 - 1,  y1 + y2 - 1),
c(x, y) = (cx + 1 - c,  cy + 1 - c)  (c  (- R).

Osoita, että E on lineaariavaruus. Mikä on laskutoimitusten määrittelyn geometrinen sisältö?


Tehtävä 509
Ratkaise edellisen tehtävän joukossa E yhtälö (2, 0) + 7(x, y) = (-6, 8).

Vastaus


Tehtävä 510
Olkoot a ja b reaalisen lineaariavaruuden E tunnettuja alkioita, olkoon x  (- E tuntematon. Olkoon c  (- R. Todista lineaariavaruuden aksioomiin perustuen, että yhtälöllä cx + a = b on täsmälleen yksi ratkaisu. Mitä aksioomia tällöin tarvitaan?


Tehtävä 511
Osoita, että enintään astetta n olevat polynomit muodostavat lineaariavaruuden. Muodostavatko täsmälleen astetta n olevat polynomit lineaariavaruuden?


Tehtävä 512
Tutki, ovatko enintään toista astetta olevien polynomien muodostamaan lineaariavaruuteen kuuluvat polynomit p1(t) = 1 - t, p2(t) = t(1 - t), p3(t) = 1 - t2 lineaarisesti riippumattomia.

Vastaus


Tehtävä 513
Osoita, että enintään astetta n olevien polynomien muodostaman lineaariavaruuden dimensio on n + 1.


Tehtävä 514
Korkeintaan 1. astetta olevien reaalikertoimsten polynomien p(t) = at + b joukossa määritellään laskutoimitukset seuraavasti:

(p1 + p2)(t) = (a1 + a2) + (a1b2 + a2b1)t,
(cp)(t) = cbt.

Mitkä lineaariavaruuden aksioomat ovat voimassa?


12.3 Ekvivalenssirelaatio

Tehtävä 515
Luonnollisten lukujen p ja q välille määritellään relaatio R asettamalla

p R q <====>   p on luvun q tekijä.

Tutki, onko relaatio a) refleksiivinen, b) symmetrinen, c) transitiivinen. Onko kyseessä ekvivalenssirelaatio?


Tehtävä 516
Tason suorien joukossa määritellään relaatio R asettamalla

s1 R s2 <====> suorilla s1 ja s2 on yhteinen piste.

Tutki, onko relaatio a) refleksiivinen, b) symmetrinen, c) transitiivinen. Onko kyseessä ekvivalenssirelaatio?


Tehtävä 517
Joukon A relaatiota R sanotaan järjestysrelaatioksi, jos se on transitiivinen ja jos täsmälleen yksi ehdoista xRy, yRx ja x = y on voimassa mille tahansa alkioparille (x, y)  (- A × A. Päättele, että relaatio < (x < y <====> x on pienempi kuin y) on järjestysrelaatio joukossa R.


Tehtävä 518
Olkoon P universumin U kaikkien osajoukkojen muodostama joukko. Tutki, ovatko joukko-opilliset osajoukkorelaatiot < ja (/= a) transitiivisia, b) järjestysrelaatioita joukossa P.


Tehtävä 519
Reaalilukuparien välille määritellään relaatio R seuraavasti:

(x1, y1) R (x2, y2) <====> x1 < x2  /\ y1 < y2.

Onko kyseesä järjestysrelaatio?


Edellinen lukuSisällysluettelo