Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

13 Erityyppisten integraalien väliset yhteydet

13.1 Gaussin lause

Tehtävä 364
Laske

 integral 

 A@f-
 @x da,

kun A on tason origokeskinen yksikköympyrä, jonka kehällä funktion f arvot saadaan lausekkeesta f(x, y) = 2x - 3y2.


Tehtävä 365
Tarkista laskemalla Greenin lauseen voimassaolo, kun u(x, y) = (2xy - x2)i + (x + y2)j ja integroidaan käyrien y = x2 ja x = y2 rajaaman rajoitetun alueen yli.


Tehtävä 366
Laske integraali

 gf 

 c(ex - 4y sin 2x)dx + (2x + sin 2x)dy

a) suoraan viivaintegraalina, b) palauttamalla tasointegraaliksi. Tie c on neliön

{ (x, y) | |x| < 2,  |y| < 2 }

piiri positiiviseen suuntaan kierrettynä.


Tehtävä 367
Laske a) suoraan viivaintegraalina, b) tasointegraaliksi muuntamalla

 gf 

 cy2 dx + (x + y)2 dy,

kun c on sen kolmion piiri positiiviseen suuntaan kierrettynä, jonka kärjet ovat (a, 0), (a, a) ja (0, a); oletetaan a > 0.

Vastaus


Tehtävä 368
Olkoon funktio f(x) jatkuvasti derivoituva ja olkoon u(x, y) = (2xy - y) i + f(x) j tason vektorikenttä. Olkoon c säännöllinen umpinainen tasokäyrä. Osoita, että f voidaan valita äärettömän monella tavalla siten, että integraali gf 
 cu . dr antaa käyrän c reunustaman alueen pinta-alan.


Tehtävä 369
Laske

 gf 

 cu . dn,

kun u(x, y) = (x + ey)i + (sin x + 2y)j, tie c on ellipsi x2/a2 + y2/b2 = 1 positiiviseen suuntaan kierrettynä ja n on tämän yksikköulkonormaalivektori. Tehtävä voidaan laskea joko suoraan viivaintegraalina tai palauttamalla tasointegraaliksi.


Tehtävä 370
Olkoon A tasoalue ja @A tämän reuna, joka oletetaan säännölliseksi käyräksi. Funktio u(x, y) olkoon harmoninen, ts. \~/ 2u = 0 alueessa A. Osoita, että

 gf 

 @A@u
---
@n ds = 0,

missä @u
@n tarkoittaa funktion u derivaattaa reunan @A ulkonormaalin suuntaan.

Vastaus


Tehtävä 371
Laske vektorikentän u(x, y, z) = xi + y2j - k vuo kuution

{ (x, y, z) | |x| < 1,  |y| < 1,  |z| < 1 }

pinnan läpi a) pintaintegraalina, b) avaruusintegraalina.


Tehtävä 372
Laske vektorikentän u(x, y, z) = z2(x i + y j) + k vuo kuution |x| < 1
2,  |y| < 1
2,  |z| < 1
2 pinnan läpi.


Tehtävä 373
Laske Gaussin lauseen avulla kentän u(x, y, z) = x2 i + y2 j + z2 k vuo kuution { (x, y, z) | |x| < 1,  |y| < 1,  |z| < 1 } pinnan läpi.


Tehtävä 374
Laske Gaussin lauseen avulla kentän u(x, y, z) = ex cos y i + ecos z j + ex sin y k vuo kuution { (x, y, z) | |x| < 1,  |y| < 1,  |z| < 1 } pinnan läpi.


Tehtävä 375
Olkoon V koordinaattitasojen ja tason x + y + z = 1 rajoittama alue, @V tämän reunapinta. Olkoon u(x, y, z) = 2xyi + 3yj + 2zk. Laske Gaussin lausetta käyttäen integraali

 gf 

 @Vu . dS.


Tehtävä 376
Laske vektorikentän u(x, y, z) = (x2 - 1) i - x2y j + z2 k vuo pintojen z = 0, z = 1 ja x2 + y2 = 4 rajoittaman kappaleen pinnan läpi.


Tehtävä 377
Laske vektorikentän u(x, y, z) = x4 i + y2z2 j + z k vuo kappaleen { (x, y, z) | x2 + y2 < 1,  0 < z < 1 } pinnan läpi.


Tehtävä 378
Laske vuo

 gf 


 @V(x i - y j + z k) . dS,

kun V = { (x, y, z) | x2 + y2 + z2 - 4y + 2z + 2 < 0 }.


Tehtävä 379
Määritä pintaintegraalin

 gf 

 B[(x + y) i - 2xz j + (y - z) k] × dS

arvo, kun integroimisjoukkona on palloneljänneksen { (x, y, z) | x2 + y2 + z2 < 1,  x > 0,  y > 0 } pinta.


Tehtävä 380
Olkoon A rajoitettu tason R2 alue ja V vastaavasti rajoitettu avaruuden R3 alue; näiden reunat @A ja @V olkoot säännöllisiä. Mikä geometrinen merkitys on seuraavilla integraaleilla:

a)  1
2 gf 

 @Ar . dn,     b)  1
3 gf 

 @Vr . dS  ?

Vastaus


Tehtävä 381
Vektorikenttä u olkoon rajoitetun alueen V säännöllisellä pinnalla kaikkialla kohtisuorassa pintaa vastaan. Osoita, että

 integral 

 V \~/ × u dv = o.


Tehtävä 382
Osoita:

 integral 

 Vr dv = 1
--
2 gf 

 @Vr2 dS.


Tehtävä 383
Olkoon V alue, jolla on säännöllinen pinta @V ; olkoon origo alueen V ulkopiste. Muunna seuraavat pintaintegraalit alueen V yli otetuiksi avaruusintegraaleiksi:

a)  gf 


 @Vr-.n-
 r dS,     b)  gf 


 @Vr-.n-
 r2 dS.


Tehtävä 384
Olkoon c vakiovektori. Laske

 gf 


 @V(c × r) × dS.


Tehtävä 385
Skalaarikenttä u(x, y, z) olkoon kahdesti jatkuvasti derivoituva avaruuden R3 säännöllisessä rajoitetussa joukossa V . Osoita:

 gf 

 @V@u
---
@n dS = integral 

 V \~/ 2u dv,

missä @u
@n tarkoittaa funktion u suunnattua derivaattaa pinnan @V ulkonormaalin suuntaan.


Tehtävä 386
Olkoot u ja v kahdesti jatkuvasti derivoituvia funktioita R3 --> R sekä V alue, jonka reuna @V on säännöllinen. Oletetaan lisäksi, että \~/ v on jokaisessa reunan @V pisteessä tangenttitason suuntainen. Laske Gaussin lauseen avulla

 integral 

 V(u \~/ 2v + \~/ u .  \~/ v)dv.


Tehtävä 387
Olkoon u : R3 --> R jatkuvasti derivoituva funktio, jonka tasa-arvopinnat ovat umpinaisia säännöllisisä pintoja siten, että pienempää arvoa vastaava pinta aina jää suurempaa arvoa vastaavan sisään. Mikä geometrinen tulkinta on tietyn tasa-arvopinnan rajoittaman alueen V yli otetun integraalin

 integral 

 V \~/  .   \~/ u
 V~ --------
 \~/ u . \~/ u dv

arvolla?


Tehtävä 388
Olkoon V < R3 rajoitettu joukko, jolla on origo sisäpisteenä ja jonka reuna @V on säännöllinen. Laske

a) epäoleellinen avaruusintegraali   integral 

 V \~/  .  \~/ 1-
r dv,
b) pintaintegraali   gf 

 @V \~/ 1
--
r . dS.

Seuraako Gaussin lauseesta, että integraalien arvot ovat samat?

Vastaus


Tehtävä 389
Laske avaruuden R3 vektorikentän u(r) = r/r3 vuo origokeskisen R-säteisen pallopinnan läpi. Laske kentän divergenssi. Voidaanko vuo laskea Gaussin lauseen avulla? Jos ei, niin miksi ei?


Tehtävä 390
Laske vektorikentän u(r) = rr (r paikkavektori, r sen pituus) vuo R-säteisen origokeskisen pallon läpi a) pintaintegraalina, b) muuntamalla pintaintegraali Gaussin lauseen avulla avaruusintegraaliksi. Millainen on kentän u lähdekenttä xyz-koordinaateissa?

Vastaus


Tehtävä 391
Osoita Gaussin lauseen avulla, että pintaintegraali

 gf 

 S V~ --------
  x2 + y2
-----4----
  r r . dS

on riippumaton siitä, millainen origoa ympäröivä (säännöllinen) pinta S on. (Tässä r on paikkavektori ja r sen itseisarvo.) Laske integraali valitsemalla pinnaksi S origokeskinen pallopinta.

Vastaus


Tehtävä 392
Homogeenisessa nesteessä vallitsee syvyydessä z paine p = p0 + grz, missä g on maan vetovoiman kiihtyvyys, r nesteen tiheys ja p0 paine nesteen pinnalla. Nesteeseen upotetun kappaleen pinta-alkioon dS vaikuttaa tällöin voima -pn dS; kokonaisvoima saadaan integroimalla tämä lauseke kappaleen pinnan yli. Sovella tähän integraaliin yleistettyä Gaussin lausetta ja johda tällä tavoin Arkhimedeen periaate.

Vastaus


13.2 Stokesin lause

Tehtävä 393
Olkoon c on puoliympyrän { (x, y) | x2 + y2 < 1,  x > 0 } piiri. Laske viivaintegraali

 gf 

 c(x + y2) dr

a) suoraan viivaintegraalina, b) muuntamalla se ensin sopivaa Stokesin lauseen muotoa käyttäen.


Tehtävä 394
Laske suoraan viivaintegraalina ja Stokesin lauseen avulla

 gf 

 c(z i + x j + y k) . dr,

kun c on lieriön x2 + y2 = 9 ja tason 3x + 2y + z = 6 leikkauskäyrä kierrettynä origosta katsottaessa vastapäivään.


Tehtävä 395
Laske sekä suoraan viivaintegraalina että Stokesin lauseen avulla

 gf 

 c[yz i + (xz2 - 3y) j- xyk]  . dr,

missä c on käyrä r(t) = cos t i + sin t j + cos t k, t (- [0, 2p].

Vastaus


Tehtävä 396
Olkoon u(x, y, z) = yzexy i + xz(1 + exy) j + exy k. Laske viivaintegraali

 gf 


 cu . dr,

missä c on lieriön x2 + y2 = 4 ja tason 2x + 3y + z = 5 leikkauskäyrä kierrettynä origosta katsottaessa myötäpäivään.


Tehtävä 397
Laske vektorikentän u(x, y, z) = x k viivaintegraali integral 

 cu . dr, kun c on pinnanpalan

 x = 8u2,
{   2
 y = v ,
 z = 4uv,     0 < u < 1,   0 < v < 3

reuna a) suoraan viivaintegraalina, b) muuntamalla integraali ensin Stokesin lauseen avulla pintaintegraaliksi.


Tehtävä 398
Laske integraali

 integral 

 B \~/ × (k × r) . dS,

kun B on a) xy-tason yksikkökiekko { (x, y, 0) | x2 + y2 < 1 }, b) avaruuden R3 yksikköpallon { (x, y, z) | x2 + y2 + z2 = 1 } ylempi puolipallo, c) em. yksikköpallon alempi puolipallo. Pinta-alkioon dS sisältyvä normaalisuunta otetaan a-kohdassa ylöspäin, b- ja c-kohdissa pallosta ulospäin.

Vastaus


Tehtävä 399
Olkoon u(x, y, z) = z i + x j + y k vektorikenttä ja z = xy, |x| < 1, |y| < 1 pinnanapala. Laske viivaintegraali i ntegral u . dr pitkin pinnanpalan reunaa a) suoraan viivaintegraalina, b) muuntamalla se ensin pintaintegraaliksi Stokesin lauseen avulla.

Vastaus


Tehtävä 400
Laske Stokesin lauseen avulla pintaintegraali

 integral 


 B \~/ × [(x - z2) i + (x3 + z) j + xy k] . dS,

missä B on huipun ja xy-tason väliin jäävä kartiopinnan x2 + y2 = (z - 1)2 osa. Häiritseekö kartion huippu Stokesin lauseen käyttöä?


Tehtävä 401
Osoita:

 integral 

 BdS × r = 1
2 gf 

 dBr2 dr,

missä B on jokin säännöllinen pinnanpala ja dB sen reuna pinnan normaaliin nähden positiiviseen suuntaan kierrettynä.


Tehtävä 402
Olkoon c vakiovektori, B jokin säännöllinen pinnanpala ja dB sen reuna pinnan normaaliin nähden positiiviseen suuntaan kierrettynä. Osoita, että

a)  integral 


 Bc . dS = c .  integral 


 BdS = 1
2 gf 


 dBc × r . dr;
b)  integral 

 Bc × dS = c × integral 

 BdS = - gf 

 dBr × (dr × c).


13.3 Gaussin ja Stokesin lauseen yleistyksiä

Tehtävä 403
Olkoon u : R3 --> R harmoninen funktio ja V < R3 rajoitettu joukko, jonka reuna @V on säännöllinen. Osoita:

 gf 


 @Vu@u-
@n dS = integral 


 V| \~/ u|2 dv.

Tässä @u@n on funktion u derivaatta pinnan @V ulkonormaalin suuntaan.


13.4 Kulma ja avaruuskulma

Tehtävä 404
Neliön kärjet sijaitsevat pisteissä (1, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 0, 0) ja (1, 1, 0). Kirjoita integraali, joka esittää sen avaruuskulman suuruutta, jossa neliö näkyy origosta.


Tehtävä 405
Laske edellisen tehtävän integraali tai sen likiarvo seuraavilla tavoilla: a) geometrinen päättely, b) integrointi kynällä ja paperilla, c) symbolinen tietokoneohjelma.


Tehtävä 406
Neliön kärjet sijaitsevat pisteissä (a, -1, -1), (a, 1, -1), (a, 1, 1) ja (a, -1, 1), a > 0. Muodosta integraali, joka esittää sen avaruuskulman suuruutta, jossa neliö näkyy origosta. Laske integraali. Mikä on avaruuskulman raja-arvo, kun a --> 0?

Vastaus


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo