Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LINEAARIALGEBRA
 

Homogeeninen yhtälöryhmä

Lause. Jos lineaarisen homogeenisen yhtälöryhmän

{ a11x1 +  a12x2 +  ... +  a1nxn  = 0
  a21x1 +  a22x2 +  ... +  a2nxn  = 0
   ...     ...          ...    ...

  an1x1 +  an2x2 +  ... +  annxn  = 0

kertoimista muodostuvan matriisin A determinantti on nollasta eroava, on yhtälöryhmällä vain triviaali ratkaisu. Jos kyseinen determinantti on nolla, on yhtälöryhmällä myös muita ratkaisuja.

Todistus. Jos det A/=0, niin yhtälöryhmällä on Cramerin säännön nojalla yksikäsitteinen ratkaisu. Koska yhtälöryhmällä on aina triviaali ratkaisu, ei sillä voi tässä tapauksessa olla muita ratkaisuja.

Oletetaan, että det A = 0. Voidaan olettaa, että kaikki matriisin alkiot eivät ole nollia (jos kaikki kertoimet olisivat nollia, olisi selvää, että yhtälöryhmällä on epätriviaaleja ratkaisuja). On siis olemassa sellainen luku k, 1 < k < n, että matriisilla A on ainakin yksi k-rivinen alideterminantti, joka on nollasta eroava, ja jokainen useampirivinen alideterminantti on nolla. Vaihtamalla tarvittaessa yhtälöryhmässä yhtälöiden ja tuntemattomien järjestystä saadaan

|       |
|| a11 ... a1k ||
| ..    .. |
|| .    . || /= 0.
| ak1 ... akk |
(1)
Nyt
|           |
|| a11 ... a1k a1,k+1 ||
| ..     ..   ..  |
|| .     .   .  ||= 0,
|| ak1 ... akk ak,k+1 ||
| ar1 ... ark ar,k+1 |

kaikilla r = 1, 2,...,n, sillä jos 1 < r < k, on determinantissa kaksi samaa vaakariviä, joten se on ominaisuuden (D5) mukaan nolla. Jos taas k + 1 < r < n, on determinantti (k + 1)-rivinen matriisin A alideterminantti ja siis oletuksen mukaan nolla. Kehitetään tämä determinantti alimman vaakarivin mukaan ja merkitään vastaavia komplementteja D1,D2,...Dk+1 (nämä eivät riipu luvusta r). Silloin kaikilla 1 < r < n saadaan

ar1D1 + ar2D2 + ...+ ar,k+1Dk+1 = 0.

Täten tarkasteltavalla yhtälöryhmällä on ratkaisu

x1 = D1, x2 = D2, ...,xk+1 = Dk+1, xk+2 = ...= xn = 0.

Saatu ratkaisu on epätriviaali, koska yhtälön (1) mukaan alideterminantti Dk+1/=0. []


Linkit:
Lineaariset yhtälöt ja yhtälöryhmät
Cramerin sääntö
Determinantin perusominaisuuksia