Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

4 Matriisit ja vektorit

4.1 Matriisin käsite

4.2 Matriisialgebra

Tehtävä 110
Olkoon

A = (        )
   1 - 1  1
  - 3  2 - 1
  - 2  1  0 ,     B = (     )
  1 2 3
  2 4 6
  1 2 3 .

Laske A + B, 12A + 13B, AB ja BA.

Vastaus


Tehtävä 111
Olkoon A = (1 3 5 2) ja B = (- 1 3 2 4) T. Laske AB ja BA.

Vastaus


Tehtävä 112
Olkoon

A = (     )
  1 2 3
  1 0 2

  2 1 1 ,     x = ( )
 1
 3

 3 .

Minkä kokoisia matriiseja ovat xTx, xxT, Ax, xTAx ja xxTA? Laske ne.


Tehtävä 113
Olkoon A
3×3 matriisi, jonka kaikki alkiot ovat = 1, ja olkoon /\
3×3 lävistäjämatriisi, jonka lävistäjäalkiot ovat 1, 2 ja 3. Laske A/\ ja /\A.


Tehtävä 114
Olkoon

A = (    )
 1 2 3
 4 5 6

 7 8 9 ,   u = ( )
 x
 y

 z ;

laske uT Au, uTu, uuT.

Vastaus


Tehtävä 115
Olkoon

A = (      )
 1 1 0 0
 0 1 1 0

 0 0 1 1
 0 0 0 1 .

Laske potenssit Ak, k = 1, 2, 3, . . . , 1992.


Tehtävä 116
Millä tyyppiä koskevilla oletuksilla matriisit AB ja BA ovat a) molemmat määriteltyjä, b) samaa tyyppiä?

Vastaus


Tehtävä 117
Onko matriiseille voimassa   a) (A + B)2 = A2 + B2 + 2AB,   b) (A + B)(A - B) = A2 - B2?

Vastaus


Tehtävä 118
Todista matriisialgebran osittelulaki A(B + C) = AB + AC.


Tehtävä 119
Olkoon A neliömatriisi ja olkoot B ja C samantyyppisiä matriiseja. Todista: Jos A on säännöllinen, niin AB = AC ===> B = C.


Tehtävä 120
Todennäköisyyslaskennassa tarkastellaan ns. Markovin prosesseja, jotka kuvaavat systeemiä, joka voi olla äärellisen monessa eri tilassa. Siirtymistodennäköisyydet tilasta toiseen muodostavat neliömatriisin A, jonka kaikki alkiot ovat > 0 ja jossa vaakariveittäin lasketut summat ovat = 1. Muodosta tällaisia matriiseja ja tutki matriisin An alkioiden raja-arvoja, kun n --> oo . Esitä hypoteesi alkioiden käyttäytymisestä.


Tehtävä 121
Matriisin A
n× n alkiot ovat aij = ij. Kirjoita matriisi A ja laske matriisitulo AAT tapauksessa n = 3. Laske yleisessä tapauksessa (arvolla n) tulomatriisin AAT kohdassa (i, j) oleva alkio indeksien i ja j funktiona.


Tehtävä 122
Olkoot A ja B kokoa 10 × 10 olevia matriiseja, joiden alkiot ovat aij = i + j, bij = i - j. Laske tulomatriisin C = AB alkio gij indeksien i, j funktiona.

Vastaus


Tehtävä 123
Laske (AB)k, k (- N, kun

A = (      )
   1 1 1
  - 1 1 2

   2 3 4 ,     B = (       )
  0 -2 - 2
  0  8  4

  0 -5 - 2 .


Tehtävä 124
Muodosta jokin pystyvektori x. Laske r = xTx ja u = x/ V~ --
 r. Mitä r kertoo vektorin x alkioista? Mikä ominaisuus on vektorin u alkioilla? Muodosta matriisi H = I - 2uuT ja sen käänteismatriisi H-1. Miten nämä suhtautuvat toisiinsa? Onko H symmetrinen tai ortogonaalinen?


Tehtävä 125
Osoita, että edellisen tehtävän matriisi H on involutorinen, ts. HH = I riippumatta vektorista x. Mitä tämä tulos sanoo käänteismatriisista?


Tehtävä 126
Hae kaikki matriisit B, jotka kommutoivat matriisin

A = ( 0  1 )

  0 -1

kanssa, ts. joille pätee AB = BA.

Vastaus


Tehtävä 127
Osoita, että jos A ja B ortogonaalimatriiseja, niin myös AB ja A-1 ovat ortogonaalisia.


Tehtävä 128
Olkoon A kokoa 3 × 3 oleva ortogonaalimatriisi, jonka alkioista tiedetään seuraavaa:

a11 = 3
7,   a12 = -2
7,   a13 > 0,   a21 < 0,   a22 = 6
7.

Määritä A ja A-1.


Tehtävä 129
Todista, että jos matriisille A pätee AT + A = O ja käänteismatriisi (I + A)-1 on olemassa, niin matriisi B = (I + A)-1(I - A) on ortogonaalinen.


Tehtävä 130
Todista, että jokainen ortogonaalinen 2 × 2-matriisi voidaan kirjoittaa jompaankumpaan seuraavista muodoista:

(  cosf  sin f )

  - sinf  cosf   tai  ( cosf   sinf )

  sinf  - cosf .


4.3 Lineaarinen yhtälöryhmä

Tehtävä 131
Totea, että yhtälöryhmän

  V~ --
{  2q1 +  1q2 -  -1 V~ -q3 =  1
  -31-    -21-    2-31-
   V~ 3q1 -  V~ 2q2 +   V~ V~ 6q3 =  2
     -  1q2 -  -3q3 =  3
        2     2

kerroinmatriisi on ortogonaalinen ja käytä tätä tietoa hyväksi yhtälöryhmän ratkaisemisessa.

Vastaus


Tehtävä 132
Olkoon

a)  A = (      )
   1  2
  - 2  3
   1 - 1 ,    C = (        )
  1 - 2 - 4
  -1  4  9 ,    b = (  )
  1
  3
  5 ,
b)  A = (    )
  1 1
  1 2
  1 3

  1 4 ,    C = 1
10(         )
  10  5 0 - 5
  -3 - 1 1  3 ,    b = (   )
   1
  - 1
   1

  - 1 .

Laske tulo CA. Tutki, voidaanko lineaarinen yhtälöryhmä Ax = b ratkaista kertomalla se vasemmalta matriisilla C. Mitä tällöin saadaan ratkaisuvektoriksi x? Onko kyseessä matriisiyhtälön ratkaisu?


Tehtävä 133
Ratkaise Gaussin algoritmilla lineaariset yhtälöryhmät

a) {q+3q  -  q  =  4
1 2    3
2q1+6q2 +  2q3 = 20
-q1+q2  +  2q3 =  7  ,     b) {   q1 -  q2 + 4q3 =   8
   7q1 -  2q2 - 3q3 =  - 32
   q1 +  q2 + 4q3 =   17
  - 2q  +  8q  - 5q  =   8
    1    2    3  ,
c) {q1+2q2 +  3q3 = 1
q1+q2 -  q3 = 2
q1  -  5q3 = 4  ,      d) {  q1 +  q2 + 2q3 =  -1
  - q1 +  q2     =  1
  3q1 -  q2 + 2q3 =  -3  .


Tehtävä 134
Ratkaise Gaussin algoritmilla yhtälöryhmä Ax = b, kun

a) A = (    )
13  4 5
12  2 6

28 12 8 ,    b = (   )
  0
  -1

  1 ,     b) A = ( 1  2  2 )

  1  4  6
  3 - 2 - 1
  2 - 5  3 ,    b = (  2 )

   0
   5
  - 4 ,
c) A = (      )
13  5 - 2
3-2 - 7  5

21  0  1 ,   b = (   )
  11
  0

  3 ,      d) A = (         )
  1  1  2 -1
  3 - 1  1 -2
  2 - 2 - 1 -1
  1 - 3 - 3  0 ,   b = (   )
   3
   1
  - 2
  - 5 .

Vastaus


Tehtävä 135
Olkoon

A = (       )
  1 -1  3
  2  3  1

  5  4  a
  3  2  4 ,   b = (   )
   7
  - 1

   8
  b .

Tutki yhtälöryhmän Ax = b ratkaisujen lukumäärää lukujen a, b eri arvoilla.

Vastaus


Tehtävä 136
Ratkaise yhtälöryhmä Ax = b, kun

A = (         )
  2  3 - 1  4
  3 -1  0  1

  1 -4  1 - 2
  2 -2 - 2  5 ,   b = (    )
   16
  - 5

  - 22
   12 .


Tehtävä 137
Olkoon

A = (     )
  1  1
  1 - 2
  2  3 ,   b = (   )
  2
  -1
  4 .

Osoita, että yhtälöryhmällä Ax = b ei ole ratkaisua. Tietyssä mielessä (pienimmän neliösumman mielessä) mahdollisimman hyvä ratkaisu (joka ei kuitenkaan — tietenkään — toteuta yhtälöryhmää) saadaan ratkaisemalla matriisiyhtälö ATAx = ATb. Muodosta tämä yhtälöryhmä ja ratkaise se. Piirrä ryhmän yhtälöiden kuvaajat sekä saatu pienimmän neliösumman periaatteen mukainen ratkaisu tasoon R2.


4.4 Vektoriavaruus Rn

Tehtävä 138
Tutki avaruuden R4 vektoreiden (      )
 2 - 4 1 3 T, (       )
 1 1 - 1 - 2 T, ( )
7-5-11 T lineaarista riippumattomuutta.

Vastaus


Tehtävä 139
Tutki, ovatko vektorit (0 2 - 4 8) T, (6 12 3 3) T, (2 5 - 1 5) T lineaarisesti riippumattomia. Voidaanko vektori (        )
 - 2 0 - 9 15 T lausua näiden lineaariyhdistelynä? Jos voidaan, niin onko esitys yksikäsitteinen?

Vastaus


Tehtävä 140
Osoita, että vektorit (1 2 3) T, (2 3 1) T ja (3 1 2) T muodostavat avaruuden R3 kannan. Laske vektorin (    )
 3 2 1 T koordinaatit tässä kannassa.


Tehtävä 141
Osoita, että vektorit a1 = (    )
 1 1 0 T, a2 = (    )
 0 1 1 T, a3 = (    )
 1 0 1 T muodostavat avaruuden R3 kannan. Mitkä ovat vektorin x = (    )
 1 2 3 T koordinaatit tässä kannassa?

Vastaus


Tehtävä 142
Tutki, muodostavatko vektorit

a1 = ( )
110 0 T,  a2 = (     )
 0 1 1 0 T,  a3 = (      )
 0 0 1 1 T,  a4 = (     )
 1 0 0 1 T

avaruuden R4 kannan. Voidaanko vektori x = (      )
 1 2 3 4 T lausua näiden lineaariyhdistelynä?


Tehtävä 143
Millä lukuja a, b, g, d koskevalla ehdolla vektorit ax + by ja gx + dy ovat lineaarisesti riippumattomia, jos vektorit x ja y a) ovat, b) eivät ole lineaarisesti riippumattomia?

Vastaus


Tehtävä 144
Todista, että jos vektorit a1, . . . , ap ovat lineaarisesti riippuvia, niin myös vektorit c1 a1 , . . . , cpap ovat. Todista, että jos a1, . . . , ap ovat lineaarisesti riippumattomia, niin vektorit c1a1, . . . , cpap ovat lineaarisesti riippumattomia, jos ja vain jos tulo c1. . . cp on /=0.


Tehtävä 145
Olkoot vektorit a1, . . . , ap lineaarisesti riippumattomia. Tutki, ovatko seuraavat vektorisysteemit lineaarisesti riippumattomia:

a)  a1,  a2 + a1,  a3 + a2,  . . . ,  ap + ap-1,
b)  a1 - ap,  a2 - a1,  a3 - a2,  . . . ,  ap - ap-1,
c)  a1,  . . . ,  aj-1,  aj + cak,  aj+1,  . . . ,  ap,  missä k/=j.

Vastaus


4.5 Determinantti

Tehtävä 146
Laske Gaussin algoritmilla, alideterminanttikehitelmää käyttäen ja Sarrus’n säännöllä seuraavat determinantit:

a) |       |
||  2  3 -1 ||
|| - 1  2  0 ||
|  1  4  3 | ,   b) |       |
||  0 -2 - 3 ||
||  1  0 - 2 ||
|  3  4  0 | ,   c) |       |
||- 3  7  2 ||
||- 5  4  0 ||
| 9 - 1 - 6 | .

Tarkista tulokset jollakin tietokoneohjelmalla.

Vastaus


Tehtävä 147
Laske sekä Gaussin algoritmilla että alideterminanttikehitelmää käyttäen seuraavat determinantit:

a) |       |
||1 -1  0  2 ||
|2 1  0  0 |
||1 1  2  2 ||
||       ||
0 0  1  1 ,   b) |          |
|| 5  4  2  1 ||
| 2  3  1 - 2 |
||- 5 - 7 - 3  9 ||
||          ||
  1 - 2 - 1  4 ,   c) ||2 1 0 0 4||
||       ||
|0 1 1 0 0|
||0 0 1 1 0||
||0 0 0 1 1||
|3 0 0 0 5| .

Tarkista tulokset jollakin tietokoneohjelmalla.

Vastaus


Tehtävä 148
Laske determinantti

|    |
|1 a a2|
||1 b b2||
||    2||
 1 g g .


Tehtävä 149
Laske seuraavat determinantit sopivia determinantin laskusääntöjä käyttäen:

a) ||      ||
|1  a b + g|
||1  b g + a||
|1  g a + b| ,   b) ||               ||
|1 + a1a4 1 + a1a5  1 + a1a6|
||1 + a2a4 1 + a2a5  1 + a2a6||
|1 + a3a4 1 + a3a5  1 + a3a6| .

Vastaus


Tehtävä 150
Millä lukuja a ja b koskevilla ehdoilla seuraavat determinantit ovat = 0?

a) ||a + b  a + 2b a + 3b ||
||            ||
|a + 3b  a + b  a + 2b |
|a + 2b a + 3b a + b | ,   b) ||2 a  2||
||   2  ||
|1 a  a|
|a a3  1| .

Vastaus


Tehtävä 151
Olkoon

A = (         )
   13  8  6
  - 13 - 8 - 4

   8  5  5 .

Laske det ((-5AAT)7) käyttämällä determinantin laskusääntöjä.

Vastaus


Tehtävä 152
Matriisista A
3×3 tiedetään, että se ei ole symmetrinen ja että sillä on ominaisuus AT = cA eräällä skalaarilla c. Mitä tämän perusteella voidaan päätellä matriisista A ja skalaarista c?

Vastaus


Tehtävä 153
Tutki, millä luvun a arvoilla avaruuden R4 vektorit (a, 1, 1, 1), (1, a, 1, 1), (1, 1, a, 1), (1, 1, 1, a) ovat lineaarisesti riippuvia. Millä luvun a arvoilla vektori (1, -1, -3, 3) voidaan lausua em. vektoreiden lineaariyhdistelynä?

Vastaus


Tehtävä 154
Muodosta jokin pystyvektori x, jolle pätee xTx = 1, ja tämän avulla matriisi H = I - 2xxT. Laske matriisin H determinantti. Kokeile erilaisia vektoreita x ja esitä hypoteesi determinantista.


Tehtävä 155
Eräs tietokone suorittaa keskimäärin miljardi liukulukulaskutoimitusta (yhteen-, vähennys-, kerto- tai jakolaskua) sekunnissa. Kauanko koneella kestää laskea a) 10-rivinen, b) 100-rivinen determinantti 1) suoraan permutaatioihin perustuvan määritelmän avulla, 2) Gaussin algoritmilla?


4.6 Käänteismatriisi

Tehtävä 156
Määritä Gaussin algoritmilla ja alideterminanttien avulla A-1, kun

a)  A = (     )
  2  3
 - 1  4 ,    b)  A = (   )
 1 1
 0 1 ,
c)  A = (       )
  1  2 - 1
  1  1  0
  2  0  4 ,    d)  A = (        )
  1  1 - 2
  2  0 - 2
  -2  2  1 ,
e)  A = (         )
  1 -1  0  2
  2  1  0  0
  1  1  2  2

  0  0  1  1 ,    f)  A = ( 1 1 0 0 0 )

  0 1 1 0 0
  0 0 1 1 0
  0 0 0 1 1
  1 0 0 0 1 .

Tarkista tulokset jollakin tietokoneohjelmalla.

Vastaus


Tehtävä 157
Laske käänteismatriisi matriisille

(         )
   cosf  sinf
  - sinf  cosf .

Vastaus


Tehtävä 158
Olkoon

A = (      )
 x- 2 3 1
 x- 4 3 2

 x- 6 x 3 .

Tutki, millä muuttujan x arvoilla a) matriisilla ei ole käänteismatriisia, b) sen pystyvektorit ovat lineaarisesti riippumattomia.

Vastaus


Tehtävä 159
Tutki, millä ehdolla matriisin

(     )
 1 a a2
 1 b b2
     2
 1 g g

a) pysty-, b) vaakavektorit ovat lineaarisesti riippumattomia.


Tehtävä 160
Olkoon

A = (    )
 1 2 3
 4 5 6

 7 8 8 ,     b = (  )
 13
 17

 37 .

Ratkaise yhtälöryhmä Ax = b.


Tehtävä 161
Kuten edellinen tehtävä, mutta matriisin oikean alanurkan alkio onkin 9. Analysoi tilannetta muodostamalla matriisin determinantti ja määrittämällä matriisin lineaarisesti riippumattomien pystyvektoreiden lukumäärä.


4.7 Lineaarikuvaus

Tehtävä 162
Lineaarikuvaus F : Rn --> R3 kuvaa avaruuden Rn vektorit x1, x2 ja x3 vektoreille (0, 2, -1), (1, 2, 3) ja (1, -1, 0). Laske vektorin 3x1 - 2x2 + x3 kuva.

Vastaus


Tehtävä 163
Voiko kuvaus F : R3 --> R3 olla lineaarinen, jos

F ((0, 1, 1)) = (1, 0, 0),   F ((1, 0, 1)) = (1, 1, 0),   F ((1, -1, 0)) = (1, 1, 1)?

Vastaus


Tehtävä 164
Lineaarikuvauksella F : R2 --> R2 on ominaisuudet F ((1, 1)) = (3, -1) ja F ((2, -1)) = (1, 2). Laske kuvauksen matriisi (luonnolllisten kantojen suhteen) ja määritä tämän avulla vektorin (1, -1) kuva.

Vastaus


Tehtävä 165
Olkoot F ja G lineaarikuvauksia. Todista, että yhdistetty kuvaus F oG on myös lineaarikuvaus.


Tehtävä 166
Todista, että lineaarikuvaus F on injektio, jos ja vain jos F (x) = o ===> x = o.


Tehtävä 167
Olkoon F lineaarikuvaus ja vektorit a1, . . . , am lineaarisesti riippuvia. Todista, että myös vektorit F (a1), . . . , F (am) ovat lineaarisesti riippuvia.


Tehtävä 168
Olkoon F injektiivinen lineaarikuvaus ja vektorit a1, . . . , am lineaarisesti riippumattomia. Todista, että tällöin myös vektorit F (a1), . . . , F (am) ovat lineaarisesti riippumattomia. Päteekö tulos, jos F ei ole injektio?


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo