Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

5 Geometriset avaruudet

5.1 Pisteavaruus, vektoriavaruus ja koordinaattiavaruus

Tehtävä 169
Olkoon {b1, b2} tason E2 kanta ja olkoon u = 2b1 + 3b2, v = -3b1 + 2b2, w = -b1 - 2b2. Määritä vektoreiden 2u - v + w ja u + v - w koordinaattivektorit. Piirrä kuvio vektoreista tapauksessa   a) b1 = i, b2 = j,   b) b1 = i, b2 = i - j.

Vastaus


Tehtävä 170
Määritä a siten, että vektori a = (a  a + 10 10) T on vektorin b =  ()
31-2 T suuntainen. Ovatko vektorit saman- vai vastakkaissuuntaiset?

Vastaus


Tehtävä 171
Osoita, että kolmiulotteisen avaruuden E3 vektorit b1 = 2i + 7j + 5k, b2 = -i - 8j + 3k, b3 = i + j - 5k muodostavat kannan ja laske vektorin 6i + 3j + 37k koordinaatit tässä kannassa.

Vastaus


Tehtävä 172
Olkoon {b1, b2, b3} avaruuden E3 kanta ja olkoot

u = (    )
 0 2  5 T,   v = (     )
 3 1 - 2 T,   w = (      )
 - 12 2 23 T

kolme tässä kannassa esitettyä vektoria. Osoita, että u, v ja w ovat saman tason suuntaisia ja lausu u vektoreiden v ja w lineaariyhdistelynä.

Vastaus


Tehtävä 173
Tutki, millä ehdolla seuraavat tason E2 kannassa {b1, b2} annetut vektoriparit ovat lineaarisesti riippuvia:

a) (  )
a b T,  (     )
 -t b ta T,     b) (   )
 a  b T,  (          )
 sa + tb  ta + sb T.

Vastaus


Tehtävä 174
Olkoon annettuna kolme vektoria eräässä avaruuden E3 kannassa:

u = (1 2 8) T,   v = (1 0 2) T,   w = (6 - 5 - 3) T.

Määritä vektoreiden   u + 7v - 2w,   -u + 5v - w   7u - v + 10w koordinaattivektorit samassa kannassa. Ovatko viimeksi mainitut vektorit lineaarisesti riippumattomia?


Tehtävä 175
Tutki seuraavien vektorisysteemien lineaarista riippuvuutta, kun kantana on b1 = i + 3j + 5k, b2 = 7i + 11j + 13k, b3 = 17i + 19j + 23k:

a)  {(    )
 2 0 1 T,  (    )
 0 3 4 T,  (     )
 8  -3 0 T},
b)  {(      )
 - 1 3 - 1 T,  (    )
 4 2 1 T,  (    )
 3 5 1 T},
c)  {(1 1 1) T,  (1 2 3) T,  (5  0 -5) T},
d)  {(     )
 1 2 - 1 T,  (    )
 2 0 1 T,  (      )
 - 1 3 - 1 T,  (    )
 1 1  1 T}.

Vastaus


Tehtävä 176
Olkoot vektorit OA, OB ja OC lineaarisesti riippumattomia. Todista, että myös vektorit AB ja AC ovat (keskenään) lineaarisesti riippumattomia.


Tehtävä 177
Kolmion ABC keskiö olkoon M. Koordinaatiston origona olkoon M ja kantavektoreina M A ja M B. Laske kolmion kärkipisteiden ja sivujen keskipisteiden koordinaatit.

Vastaus


Tehtävä 178
Kolmiossa ABC piste O puolittaa sivun AB, piste E1 jakaa sivun BC suhteessa 1 : 2 ja piste E2 sivun CA suhteessa 1 : 3. Määritä kolmion kärkipisteiden koordinaatit siinä koordinaatistossa, jonka origona on piste O ja kantavektoreina OE1 ja OE2.

Vastaus


Tehtävä 179
Annettu tetraedri määrää avaruuden koordinaatiston siten, että yksi kärki on origona ja muut määrittävät kantavektoreiden loppupisteet. Määritä särmien keskipisteiden, tahkojen keskiöiden ja tetraedrin keskiön koordinaatit.

Vastaus


Tehtävä 180
Olkoot vektorit a ja b erisuuntaisia, ts. a /|| b. Määritä vektori c siten, että a + b, b + c ja c + a muodostavat kolmion.

Vastaus


Tehtävä 181
Olkoon piste M kolmion ABC keskiö (keskijanojen leikkauspiste). Osoita, että MA + MB + M C = o.


Tehtävä 182
Olkoot pisteet M ja N kolmioiden ABC ja DEF keskiöt. Osoita, että AD+ BE + CF = 3M N.


Tehtävä 183
Kolmion ABC sivut BC, CA ja AB jakautuvat pisteissä A', B' ja C' suhteessa m : n. Todista, että kolmioiden ABC ja A'B'C' keskiöt yhtyvät.


Tehtävä 184
Kolmiossa ABC piste D jakaa sivun BC suhteessa p : q ja piste E sivun AB suhteessa r : s. Missä suhteessa janojen AD ja CE leikkauspiste X jakaa janan AD?

Vastaus


Tehtävä 185
Kolmion ABC kärjestä A sivulle BC piirretty jana AD puolittaa kulman BAC. Lausu vektori AD vektorien u = AB ja v = AC avulla, kun tiedetään, että |AB | = 3 ja |AC| = 2.

Vastaus


Tehtävä 186
Kolmion ABC sivuja merkitään u = AB, v = AC. Kärjestä A piirretyn kulmanpuolittajan ja kärjestä C piirretyn keskijanan leikkauspiste olkoon K. Määritä |u|, kun tiedetään, että |v| = 1 ja AK = 15u + 35v.

Vastaus


Tehtävä 187
Suunnikkaassa ABCD kärki A yhdistetään sivun DC keskipisteeseen P ja kärki B sivun AD keskipisteeseen R. Yhdysjanat leikatkoot pisteessä X. Lausu vektori AXvektoreiden u = AB ja v = AD avulla.

Vastaus


Tehtävä 188
Olkoot E, F , G ja H suunnikkaan ABCD sivujen AB, BC, CD ja DA keskipisteet. Piste X olkoon janojen BG ja EF leikkauspiste. Lausu vektori HX vektorien u = AB ja v = AD avulla.

Vastaus


Tehtävä 189
Puolisuunnikkaassa ABCD, missä AB ^||^ DC ja |AB| : |DC| = m > 1, merkitään u = AD ja v = BC. Lausu näiden avulla vektorit AB ja AM, missä M on puolisuunnikkaan lävistäjien leikkauspiste.

Vastaus


Tehtävä 190
Osoita vektoreita käyttäen, että tetraedrin kahden vastakkaisen särmän keskipisteiden yhdysjanoilla on yksi yhteinen piste.


Tehtävä 191
Tetraedrin keskijana on kärjen ja vastakkaisen sivutahkon keskiön yhdysjana. Piste X jakakoon tetraedrin erään keskijanan kärjestä lähdettäessä suhteessa 3 : 1. Osoita, että X yhtyy edellisessä tehtävässä mainittujen yhdysjanojen leikkauspisteeseen. Miten tetraedrin neljä keskijanaa suhtautuvat toisiinsa?


5.2 Käyräviivaisia koordinaatistoja

Tehtävä 192
Pisteen P suorakulmaiset avaruuskoordinaatit ovat (-2, 3, -1). Laske lieriö- ja pallokoordinaatit (tarkat arvot ja likiarvot).


Tehtävä 193
Laske kolmiulotteisen avaruuden (kannassa {i, j, k} annettujen) pisteiden (1, 1, 1) ja (-1, -3, -5) pallokoordinaatit (likiarvot).

Vastaus


Tehtävä 194
Origokeskisellä pallopinnalla sijaitseva käyrä toteuttaa pallokoordinaattiyhtälön f = h. Millainen käyrä on kysymyksessä?


Tehtävä 195
Lieriön akselina on z-akseli. Lieriöpinnalla sijaitsee käyrä, jonka yhtälö lieriökoordinaateissa on z = f. Millainen käyrä on kyseessä?


5.3 Skalaaritulo

Tehtävä 196
Vektoreille a ja b pätee |a + 3b| = 16, |a - 3b| = 2 V~ --
 58. Laske vektoreiden sisätulo a .   b.


Tehtävä 197
Vektoreiden a ja b välinen kulma on 120o ja |a| = 3|b|. Määritä skalaari c siten, että a + b ja a - cb ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan.

Vastaus


Tehtävä 198
Suorakulmaisessa kolmiossa ABC on suoran kulman kärjestä lähtevä korkeusjana AD. Sivujen AB ja AC pituudet ovat 5 ja 12. Laske skalaaritulot AB . DC,   BD . CA,   AC  .   CD.

Vastaus


Tehtävä 199
Säännöllisen tetraedrin kärjestä lähtevät särmävektorit ovat a, b ja c. Laske vektoreiden a + b + 2c ja 2a - b välisen kulman kosini.

Vastaus


Tehtävä 200
Avaruuden E3 kantavektoreista tiedetään seuraavaa: |b1| = |b2| = 1, |b3 | = 2, b1 _L b2, /_(b3, b1) = /_(b3, b2) = 60o. Määritä a siten, että vektoreille u = 2b1 + ab3 ja v = b1 + 3b2 on voimassa | comp(u, v)| = | comp(v, u)|.

Vastaus


Tehtävä 201
Koordinaatiston {O, b1, b2, b3} kantavektorit muodostavat pareittain 60o kulman ja niiden pituudet ovat |b1| = 3, |b2| = 2, |b3| = 1. Muodosta vektoreiden määräämän tetraedrin pisteestä O lähtevän mediaanivektorin vektorikomponentti vektorille b1 .

Vastaus


Tehtävä 202
Osoita skalaarituloa käyttäen, että kolmion korkeusjanat kulkevat saman pisteen kautta.


Tehtävä 203
Olkoon a/=o vakiovektori ja olkoon r pisteen P paikkavektori. Millaisen joukon muodostavat ne pisteet P , joille pätee a) (r - a) . a = 0, b) (r - a) . r = 0  ? Tarkastele erikseen taso- ja avaruustapausta.


Tehtävä 204
Kolmiulotteisessa avaruudessa pisteen P ja origon yhdysjanan pituus on 5. Se muodostaa positiivisen x-akselin kanssa kulman a = 32o ja positiivisen y-akselin kanssa kulman b = 73o. Laske pisteen P koordinaatit.


Tehtävä 205
Olkoon a = 3i - 4j + 2k ja b = i + j - 3k. Laske kummankin vektorin skalaari- ja vektorikomponentti toisen vektorin suunnalle.

Vastaus


Tehtävä 206
Määritä vektori, joka muodostaa yhtä suuret kulmat vektoreiden k, j + k ja i + j + k kanssa.

Vastaus


5.4 Vektoritulo

Tehtävä 207
Määritä yksikkövektori, joka on kohtisuorassa vektoreita 2i + 3j - k ja i - j + 3k vastaan.

Vastaus


Tehtävä 208
Muodosta ortonormeerattu oikeakätinen avaruuden E3 kanta {b1, b2, b3}, jonka vektori b1 on vektorin i + j + k suuntainen ja vektori b2 on vaakasuora, ts. xy-tason suuntainen. Määräytyykö kanta yksikäsitteisesti näistä ehdoista?


Tehtävä 209
Jaa vektori u = 11i - 7j - 11k kolmeen komponenttiin, joista yksi on vektorin a = 2i - 3j + k suuntainen, toinen vektorin b = i - 2j + 4k suuntainen ja kolmas kohtisuorassa vektoreita a ja b vastaan. Miten pitkä on vektorin kohtisuora projektio tasolla, joka on vektoreiden a ja b suuntainen?

Vastaus


Tehtävä 210
Osoita: a + b + c = o ===> a × b = b × c = c × a.


Tehtävä 211
Kheopsin pyramidin alkuperäinen korkeus oli 147 m ja neliönmuotoisen pohjan sivun pituus 230 m. Sijoita pyramidi sopivasti koordinaatistoon, laske pyramidin kahden vierekkäisen sivun normaalivektorit ja näiden avulla sivujen välinen (diedri)kulma.


Tehtävä 212
Sijoita säännöllinen oktaedri sopivaan asentoon koordinaatistoon siten, että yksi kärki on origossa. Laske tästä kärjestä alkavien särmien vektoriesitykset ja näiden avulla tässä kärjessä kohtaavien sivutahkojen normaalivektorit. Laske näiden avulla sivutahkojen välinen diedrikulma.

Vastaus


Tehtävä 213
Helsingistä lennetään lyhintä tietä Tokioon. Miten pitkä on matka ja mihin ilmansuuntaan Helsingistä on lähdettävä? Maapallon säde on 6370 km ja kaupunkien maantieteelliset koordinaatit seuraavat:

Helsinki:     60o  ,    25o  ;
Tokio:     36o  ,    140o  .

(Muodosta aluksi paikkakuntien paikkavektorit maantieteellisten pallokoordinaattien avulla ja käytä sitten skalaari- ja vektorituloja.)

Vastaus


Tehtävä 214
Laske vektoreiden a = 2i + 3j + 4k ja b = 2i - 3j + 4k ristitulo. Laske myös vektoria a vastaava ristitulomatriisi A× ja em. ristitulo matriisitulona A×b.


5.5 Vektorialgebraa

Tehtävä 215
Olkoot a, b ja x avaruuden E3 vektoreita. Johda vektorikolmitulon a × (b × x) kehityskaava muodostamalla vektoreita a ja b vastaavat ristitulomatriisit A×, B× ja laskemalla A×B×. Tulkitse A×B×x, missä x = x, kehityskaavan oikeaksi puoleksi.


Tehtävä 216
Laske a × (b × c) sekä kahdella ristitulon muodostamisella että vektorikolmitulon kehityskaavalla, kun a = 2i + 3j - 4k, b = -3i + j + 5k, c = -2i - 2j + 3k.

Vastaus


Tehtävä 217
Laske (a × b) × c, kun a . j = b . j = 0, c = 2i - j + 3k ja [a, b, c] = -4.

Vastaus


Tehtävä 218
Tutki, millä ehdoilla a × (b × c) = (a × b) × c.

Vastaus


Tehtävä 219
Olkoot a, b ja c avaruuden E3 vektoreita. Todista:

[a × b,  b × c,  c × a] = [a, b, c]2.


Tehtävä 220
Vektorit a, b, c ovat lineaarisesti riippumattomia. Sievennä lauseke

[(a × b) × (b × c)] × (c × a).

Millä ehdolla lauseke on = o?

Vastaus


Tehtävä 221
Osoita: |a × (a × b)|2 = |a|4|b|2 - |a|2(a . b)2.


Tehtävä 222
Määritä vektorin (a × (a × (a × (a × (a × (a × b)))))) pituus, kun tiedetään, että |a| = 3, |b| = 1 ja a . b = -2.

Vastaus


Tehtävä 223
Määritä vektori r, joka toteuttaa yhtälöparin

{
 r × (k × r) = k

   r .j = 0  .

Vastaus


Tehtävä 224
Laske sen kolmion ala, jonka kahtena sivuna ovat vektorit i + 5j - 2k ja 3i - 2j - k.

Vastaus


Tehtävä 225
Tetraedrin kärjet ovat (-1, -2, 4), (5, -1, 0), (2, -3, 6), (1, -1, 1). Laske tetraedrin tilavuus.

Vastaus


Tehtävä 226
Tutki, muodostavatko a) tason E2 vektorit {2i - j,  -i - j}, b) avaruuden E3 vektorit {i - j + k,  3i + 2j + k,  i + j - 5k} kannan. Onko (myönteisessä tapauksessa) kanta positiivisesti vai negatiivisesti suunnistettu?


Tehtävä 227
Tason E2 koordinaatistossa {O, b1, b2} on annettuna pisteet A = (   )
 q1 q2 T, B =  ()
j1j2 T. Osoita, että kolmion OAB pinta-ala on

1-
2|b1||b2|| sin /_(b1, b2)||  (    ) |
||det q1 j1 ||
|   q2 j2 | .


Tehtävä 228
Avaruuden E3 kolmen pisteen paikkavektorit ovat a, b ja c. Esitä menettely, jolla voidaan määrittää pisteiden kautta kulkevan ympyrän keskipisteen paikkavektori.


Tehtävä 229
Kolmiulotteisen avaruuden ympyrä kulkee pisteiden (1, 2, 3), (2, -5, 3) ja (-1, 3, -6) kautta. Määritä ympyrän keskipiste, säde ja ympyrän tason normaalin suunta.


5.6 Koordinaatiston vaihto

Tehtävä 230
Tason E2 kahden kannan välillä vallitsee yhteys

{ b'  =  b  + 9b
  1'    1    2
 b 2 = 6b1  + 8b2  .

Muodosta koordinaatistonmuunnoskaavat pilkutettujen koordinaattien suhteen ratkaistuina.

Vastaus


Tehtävä 231
Tasossa E2 siirrytään vanhasta koordinaatistosta {O, i, j} uuteen koordinaatistoon {O', b1, b2}, missä O' = 2i + j, b1 = i + j, b2 = j. Esitä koordinaatistonmuunnos sekä uusien että vanhojen koordinaattien suhteen ratkaistuna.


Tehtävä 232
Avaruuden E3 vanha kanta muodostuu vektoreista

b1 = i + j + k,   b2 = i + 2j + 3k,   b3 = i + 4j + 9k

ja uusi kanta vektoreista

b'1 = i + 2j,   b'2 = 3j + 4k,   b'3 = 6i + 5k.

Origojen paikkavektorit ovat b0 = i + j ja b'0 = 2j + k. Muodosta yhtälöryhmät, joista kannanvaihtomatriisi ja origonsiirtovektori voidaan ratkaista.


Tehtävä 233
Muodosta edellisen tehtävän kannanvaihtokaavat ja muunna vanhan kannan koordinaatit (    )
 1 2 3 T uuteen kantaan ja takaisin.


Tehtävä 234
Avaruuden E3 kahden kannan välillä vallitsee yhteys

{ b' =  2b1 +  2b2 +  7b3
   1'
  b 2' =       b2 +  9b3
  b 3 =  6b1 +  8b2  .

Määritä luvut a ja b siten, että vektorin ab'1 + bb'2 + b'3 koordinaatit kannassa {b1 , b2 , b3 } ovat keskenään yhtä suuret.

Vastaus


Tehtävä 235
Avaruuteen sijoitetaan suuntaissärmiö, jonka yhtenä kärkenä on piste P  =  (1, 2, 3) ja jonka tästä kärjestä lähtevät särmät ovat

b1 = i + j + k,   b2 = i + 2j + 3k,   b3 = i + 4j + 9k.

Laske särmiön sivutahkojen keskipisteiden koordinaatit särmäkoordinaatistossa {P, b1 , b2 , b3 }. Muodosta koordinaatistomuunnos, jolla nämä koordinaatit saadaan lasketuiksi {O, i, j, k} -koordinaatistossa ja laske koordinaatit.


Tehtävä 236
Tason koordinaatistossa {O, b1, b2} on koordinaatiston {O', b'1, b'2} q'1-akselin yhtälö 2q1 + q2 = 2 ja q'2-akselin yhtälö q1 - q2 + 3 = 0. Eräällä pisteellä on koordinaatit q1 = 1,  q2 = 2 ja q'1 = -2,  q'2 = 2. Millä pisteellä on samat koordinaatit (q1 = q'1, q2 = q'2) kummassakin koordinaatistossa?

Vastaus


Tehtävä 237
Tason kahden koordinaatiston väliset muunnoskaavat ovat

{
 q' =  aq1 +  2q2 -  1
 q1' =  - q +  bq  +  2
  2     1    2  .

Yhtälöt q1 + 3q2 + 1 = 0 ja 2q'1 - q'2 + 5 = 0 esittävät samaa suoraa. Määritä a ja b.

Vastaus


Tehtävä 238
Kolmiossa ABC piste D puolittaa sivun BC, piste E sivun AC ja piste M on kolmion keskiö. Tarkastellaan koordinaatistoja {A, AM, AC} ja {B, BD, BE}. Erään suoran yhtälö edellisessä koordinaatistossa on 2q1 - 2q2 = 1. Määritä sen yhtälö jälkimmäisessä koordinaatistossa. Piirrä kuvio.

Vastaus


Tehtävä 239
Suunnikas ABCD (AB ^||^ DC), jonka keskipiste on M, määrää kaksi tason koordinaatistoa: {A, AM, AD} ja {B, BC, BM}. Muodosta koordinaatistonmuunnoskaavat. Minkä pisteen koordinaatit säilyvät muuttumattomina siirryttäessä koordinaatistosta toiseen? Piirrä kuvio.

Vastaus


Tehtävä 240
Osoita, että vektorit b1 = i - 2k, b2 = 2i - j + 3k, b'1 = i + j - 9k ja b'2 = 5i - 2j + 4k ovat saman tason suuntaiset. Osoita, että sekä {O, b1, b2, b1 × b2} että {O, b'1, b'2, b'1 × b'2} voidaan valita avaruuden E3 koordinaatistoiksi; tässä on O = o on koordinaatistojen yhteinen origo. Määritä koordinaattimuunnoskaavojen matriisi T .

Vastaus


Tehtävä 241
Tason E2 koordinaatisto {O, i, j} on siirretty ja kierretty uuteen asentoon {O' , i' , j' }; x’-akselin yhtälö pilkuttomissa koordinaateissa on x + 3y - 6 = 0, y’-akselin vastaavasti 3x - y - 4 = 0. Esitä koordinaattimuunnoskaavat kumpaankin suuntaan, kun lisäksi tiedetään, että i'- ja j-vektoreiden välinen kulma on terävä.

Vastaus


Tehtävä 242
Koordinaatistoista {O, i, j, k} ja {O, i', j', k'} tiedetään seuraavaa: 1) Molemmat ovat ortonormeerattuja ja oikeakätisiä. 2) i' ja i + 2j + 2k ovat samansuuntaiset. 3) k' on xy-tason suuntainen siten, että kulma /_(k', i) on terävä. Lausu koordinaatistonmuunnoskaava pilkuttomien koordinaattien suhteen ratkaistuna.

Vastaus


Tehtävä 243
Totea, että matriisi

T = 1--
15(        )
  10  - 5  10
 - 11  - 2  10

  - 2 - 14 - 5

on ortogonaalinen. Määritä pisteet, joiden koordinaatit säilyvät ennallaan koordinaatistomuunnoksessa x' = T x.

Vastaus


5.7 Avaruuden Rn geometriaa

Tehtävä 244
Osoita, että avaruuden Rn vektorit

b1 = (  )
 1
 1
 1
  ..
  .
 1
 1 ,   b2 = ( )
 0
 1
 1
 ..
 .
 1
 1 ,   b3 = ( )
 0
 0
 1
 ..
 .
 1
 1 ,   . . . ,   bn = ( )
 0
 0
 0
 ..
 .
 0
 1

muodostavat avaruuden kannan.


Tehtävä 245
Olkoon x1, . . . , xn, y1, . . . , yn (- R. Osoita:

(     )
  sum n
   xkyk
 k=1 2 < (    )
  sum n
   x2k
 k=1 (   )
 sum n
   y2k
 k=1 .


Tehtävä 246
Todista: ||x + y|| = ||x|| + ||y||, jos ja vain jos y = o tai x = ay, missä a > 0.


Tehtävä 247
Todista Pythagoraan lause avaruudessa Rn: Jos x _L y, niin ||x - y||2 = ||x||2 + ||y||2.


Tehtävä 248
Todista suunnikaslause avaruudessa Rn: ||x - y||2 + ||x + y||2 = 2||x||2 + 2||y||2. Miksi lausetta sanotaan suunnikaslauseeksi?


Tehtävä 249
Todista: ||x|| = ||y|| <====> x + y _L x - y.


Tehtävä 250
Laske avaruuden R4 vektoreiden x = (       )
 3 -2 0 - 1 T ja y = (     )
 2 6 9 3 T välisen kulman kosini. Mikä on kulman suuruus?

Vastaus


Tehtävä 251
Laske avaruuden R5 pisteiden P  = (3 - 2 4 - 6 5) T ja Q =  (    )
02-3 7 - 2 T välinen etäisyys.

Vastaus


Tehtävä 252
Valitse jokin avaruuden R5 yksikkövektori x ja muodosta tämän avulla matriisi H = I - 2xxT. Tutki, ovatko matriisin H pystyvektorit ortonormeeratut. Laske vektorin x ja matriisin H pystyvektoreiden välisten kulmien kosinit ja itse kulmat.


Tehtävä 253
Vektorit V b1 = i + 2j + 3k, b2 = i + 2j, b3 = i muodostavat avaruuden E3 kannan. Avaruus E3 varustetaan sisätulolla siten, että tämä kanta on ortonormeerattu, ts. sisätulolla on lauseke (u | v) = q1j1 + q2j2 + q3j3, missä luvut q1, q2, q3 ja j1, j2, j3 ovat vektoreiden u ja v koordinaatit em. kannassa. Esitä sisätulon lauseke kantaan {i, j, k} liittyvien koordinaattien avulla. Totea, että lauseke voidaan kirjoittaa muotoon xTATAy, missä A on sopiva matriisi. Laske vektoreiden j ja k täten määritelty sisätulo.


Tehtävä 254
Olkoon F : Rn --> Rn lineaarikuvaus. Osoita:

(F (x) | F (y)) = 1-
2(||F (x + y)||2- ||F (x)||2- ||F(y)||2) .

Päättele tämän avulla, että jos lineaarikuvaus säilyttää vektorien pituuudet (ts. ||F (x)|| = ||x||  A x), niin se säilyttää myös vektorien väliset kulmat (ts. /_(F (x), F (y)) = /_(x, y)  A x, y).


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo