Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

6 Suorien ja tasojen geometriaa

6.1 Suorien ja tasojen yhtälöt

Tehtävä 255
Osoita, että yhtälöt

{
  x = 3 + 2t
  y = - 1- 3t   ja  {
 x = - 1 - 6t
 y = 5 + 9t

esittävät samaa tason suoraa.

Vastaus


Tehtävä 256
Määritä suoran

 x = 3 + t
{
 y = - 2
 z = 4 - 2t

ja koordinaattitasojen leikkauspisteet.

Vastaus


Tehtävä 257
Määritä suorien

{
  x = 3 + 2t

  y = - 1- 3t   ja  {
 x = 1 - s

 y = 2(1 + s)

leikkauspiste.

Vastaus


Tehtävä 258
Millä luvun a arvoilla suorat

{
  x = 1 + at

  y = - t   ja  x - 2y + 5 = 0

ovat yhdensuuntaiset?

Vastaus


Tehtävä 259
Määritä luku a siten, että suorat

2(x - 1) = 1 - y = 2z - 3  ja    x = 17
{
  y = 7 + 3t
  z = 2t

ja vektori i + 2j + ak ovat saman tason suuntaiset.

Vastaus


Tehtävä 260
Olkoon s1 xy-tason suora, jonka yhtälö on x + y - 1 = 0 ja olkoon s2 suora x = -y = z = t. Määritä pisteet P1 (- s1 ja P2 (- s2 siten, että vektori P1P2 on yhdensuuntainen vektorin i - j + k kanssa.

Vastaus


Tehtävä 261
Kolmion kaksi kärkeä ovat origo ja piste (2, 2, -1). Yksi sivu on suoralla x = 2y = z. Määritä kolmas kärki, kun kolmannen sivun tiedetään olevan i - j + ak, missä a on eräs luku. Mikä luku a on?

Vastaus


Tehtävä 262
Suora s kulkee pisteen (-1, 1, 3) ja sen janan keskipisteen kautta, jonka zx- ja xy-tasot leikkaavat suorasta x - 1 = 2(y + 1) = z + 3. Määritä suoran s suuntavektori.

Vastaus


Tehtävä 263
Määritä a siten, että suorat 2(x - 1) = y + 1 = 2a(z - 1) ja x + 1 = y - 1 = z leikkaavat.

Vastaus


Tehtävä 264
Tason koordinaatistosta {O, b1, b2} tiedetään, että |b1| : |b2| = a. Tämän koordinaatiston pisteen (1, 1) kautta kulkeva suora leikkaa koordinaattiakselit (so. origon kautta kulkevat kantavektoreriden suuntaiset suorat) pisteissä A ja B siten, että |OA | = |OB |. Missä pisteessä tämä suora leikkaa suoran q - j + 3 = 0 (so. suoran, jonka pisteiden koordinaatit (q, j) toteuttavat em. yhtälön)? Piirrä kuvio tapauksessa b1 = i, b2 = i + j.

Vastaus


Tehtävä 265
Taso kulkee pisteiden (0, 2, 1) ja (-3, 4, 1) kautta sekä on vektorin 2i - k suuntainen. Määritä tason yhtälö parametrimuodossa.

Vastaus


Tehtävä 266
Tason parametrimuotoinen yhtälö on

 x = 2 + 2s + t
{
 y = - 1 + 3s + 2t
 z = 3 - s + t  .

Esitä yhtälö muodossa ax + by + cz = d. Mikä on tason normaalivektori?

Vastaus


Tehtävä 267
Osoita, että piste P  = 3i - j + 2k sijaitsee tasossa, joka kulkee pisteen P0  =  i - 13j - 5k kautta ja on vektoreiden s = i - j ja t = i + j + k suuntainen.


Tehtävä 268
Taso kulkee pisteiden (1, -1, 2) ja (3, 1, 2) kautta sekä on vektorin 2i + 3j - k suuntainen. Määritä tason yhtälö muodossa ax + by + cz = d.

Vastaus


Tehtävä 269
Määritä muodossa ax + by + cz = d sen tason yhtälö, joka kulkee suoran

{ x = 3 + t
  y = 1 - 2t
  z = - 2 + t

kautta sekä a) pisteen (0, 2, 1) kautta, b) on vektorin 3i + j - 2k suuntainen.

Vastaus


Tehtävä 270
Määritä tasojen 2x - y + 2z = 5 ja 2x + 3y - 5z + 7 = 0 yhteiset pisteet.

Vastaus


Tehtävä 271
Millä arvoilla a, b, g tasot x + ay + bz = 2a - g + 1 ja ax + (a + 2)y + gz = 2g + b ovat yhdensuuntaiset? Voidaanko luvut valita siten, että tasot yhtyvät?

Vastaus


Tehtävä 272
Määritä seuraavien tasojen yhteiset pisteet:

a) x + y - z + 2 = 0,   2x + y + 2z - 4 = 0,   x + 3z - 2 = 0,
b) x + y + z - 6 = 0,   x + 2y - z - 2 = 0,   2x - y + z - 3 = 0.

Vastaus


Tehtävä 273
Olkoon annettuna kaksi suoraa parametriesityksen avulla:

r = (1 + t)i + (1 + 2t)j + (1 + 3t)k    ja    r = (1 + t)i + (-1 + t)j + k.

Esitä muodossa ax + by + cz = d sen tason yhtälö, joka kulkee edellisen suoran kautta ja on jälkimmäisen suuntainen; esitä vastaavasti jälkimmäisen suoran kautta kulkeva edellisen suoran suuntainen taso.


Tehtävä 274
Suoran x = 3 + 2t,  y = -2 + t,  z = 1 - t kautta asetetaan taso, joka on vektorin i - j - k suuntainen. Esitä taso sekä parametrimuodossa että yhden yhtälön avulla. Mikä on tason normaalivektori?


Tehtävä 275
Johda sen tason yhtälö, joka puolittaa pisteen P0 = (x0, y0, z0) ja tason T (x, y, z) = 0 väliset janat.

Vastaus


Tehtävä 276
Olkoon {O, b1, b2, b3} avaruuden E3 koordinaatisto. Olkoon annettuna taso T ja suora s parametrimuotoisten yhtälöiden avulla:

r = 2ub1 + vb2 + ub3,   r = (1 + t
--
a)b1 + (t - 2)b2 + (2a - t)b3,

missä u, v, t ovat parametrit ja a on vakio. Määritä a siten, että tason T ja suoran s leikkauspiste puolittaa vektoreiden b1,  b2 ja b2,  b3 määräämien koordinaattitasojen suorasta s leikkaaman janan.

Vastaus


Tehtävä 277
Koordinaatiston {O, b1, b2, b3} kantavektoreista tiedetään, että |b1 | : |b2 | : |b3| = 2 : 3 : 5. Taso T kulkee pisteen (1, 1, 1) kautta ja leikkaa positiiviset koordinaattiakselit pisteissä, joiden etäisyydet origosta ovat yhtä suuret. Johda em. koordinaatistossa tason T yhtälö ja määritä piste, jossa origon kautta kulkeva vektorin 2b1 + 3b2 + 5b3 suuntainen suora leikkaa sen.

Vastaus


Tehtävä 278
Osoita, että pisteiden (xk, yk, zk), k = 1, 2, 3, (jotka eivät ole samalla suoralla) kautta kulkevan tason yhtälö voidaan kirjoittaa muotoon

||x x  x  x ||
||   1  2  3||
|y y1 y2 y3 |
||z z1 z2  z3||
|1  1  1  1 | = 0.


Tehtävä 279
Määritä suorilta

{ x = 7 + 3t
 y = 6 + 2t

 z = 7 + 4t   ja  { x = t
  y = 10 - 3t

  z = - 17 + 5t

sellaiset pisteet, että niiden yhdysjana on kohtisuorassa molempia suoria vastaan. Esitä yhteisen normaalin parametrimuotoinen yhtälö.

Vastaus


Tehtävä 280
Määritä pisteen (3, 4, -2) kohtisuora projektio sillä tasolla, joka kulkee pisteen (1, 0, -1) kautta ja on kohtisuorassa vektoria i - 2j + k vastaan.

Vastaus


Tehtävä 281
Määritä pisteen (3, 4, -2) kohtisuora projektio tasolla

 x = -1 + s - t
{
 y = 1 + t
 z = s  .

Vastaus


Tehtävä 282
Määritä ne suorat, jotka leikkaavat suorat

{
 y = 0

 z = 0 ,     {
 x = 0

  y = 1

sekä muodostavat kummankin kanssa 60o kulman.

Vastaus


Tehtävä 283
Määritä sen tason yhtälö, joka on suorien

{
 x + y = 3

 x + y - z = 0   ja  {
 3x - 7y - 3z + 6 = 0

 6x + y + 3z + 3 = 0

suuntainen ja yhtä etäällä näistä.


Tehtävä 284
Laske tasojen 2x + y - 2z - 4 = 0 ja 3x + 6y - 2z - 12 = 0 välisen terävän diedrikulman kosini.

Vastaus


Tehtävä 285
Määritä tasojen x + 2y + 3z = 1 ja r = i - s(i - 3k) - t(j - 2k) välinen (pienempi) kulma asteen tarkkuudella. Määritä jokin piste tasojen leikkaussuoralta ja suoran suuntavektori.


Tehtävä 286
Määritä pisteen (3, 2, -4) symmetrinen piste tason x + y - 2z + 5 = 0 suhteen.

Vastaus


Tehtävä 287
Määritä pisteen (3, 2, 1) symmetrinen piste suoran x - 1 = 2(1 - y) = z + 3 suhteen.

Vastaus


Tehtävä 288
Määritä origon suurin mahdollinen etäisyys pisteiden (0, 1, 0) ja (1, 0, 2) kautta kulkevasta tasosta. Mikä taso antaa maksimietäisyyden?

Vastaus


Tehtävä 289
Tarkastellaan niitä tason x + 2y + z - 3 = 0 pisteitä, joiden kohtisuora projektio suoralla x + 1 = y - 1 = z on (2, 4, 3). Määritä näistä se, joka on lähinnä origoa.

Vastaus


Tehtävä 290
Määritä se suoran r = i + 2j + t(-i + k) tasolla x + 2y + 2z = 0 olevan kohtisuoran projektion piste, jonka kohtisuora projektio suoralla x = y = z on origo.

Vastaus


Tehtävä 291
Määritä suoran

{
 x - y + 2z + 3 = 0

 2x - y - z + 1 = 0

xy-tasolla olevan kohtisuoran projektion ja tason x - y - z + 1 = 0 välisen kaltevuuskulman sini.

Vastaus


Tehtävä 292
Vektorin 2i - j + 3k kanssa samansuuntainen valonsäde kohtaa heijastavan tason pisteessä (1, 2, -1). Heijastunut säde kulkee pisteen (2, 5, -3) kautta. Johda tason yhtälö.

Vastaus


Tehtävä 293
Positiivisen z-akselin suunnasta tuleva valonsäde osuu pisteessä (1, 2, 3) tasolla 3x + 2y + z = 10 olevaan peiliin ja heijastuu tästä. Määritä heijastuneen säteen suunta. Kohtaako heijastunut säde xy-tasoa? Jos, niin missä pisteessä?


Tehtävä 294
Painovoima vaikuttakoon negatiivisen z-akselin suuntaan. Pisara putoaa pisteestä (1, 1, 3) tasolle 3x - 4y + 12z = 12 ja alkaa valua tasoa pitkin alaspäin. Missä pisteessä se kohtaa xy-tason?

Vastaus


Tehtävä 295
Määritä pisteen (2, -3, 1) kohtisuora projektio suoralla

a) r = 2i + 3j - k + t(2i + 2j + k),     b) {
 3x + y - 2z - 5 = 0

 2x - y - z + 5 = 0  .

Vastaus


Tehtävä 296
Laske pisteen (2, 3, -1) etäisyys suorasta

a) r = i + 2j + 3k + t(i - 2j + 2k),     b) {
 3x - y + z - 6 = 0

 x - 2y + 8 = 0

Vastaus


Tehtävä 297
Määritä suorien

r = (i + 2j + 3k) + t(i - 2j + 2k)  ja  {
 3x - 2y = 12

 x - y - z = 3

lyhin etäisyys.

Vastaus


Tehtävä 298
Määritä suorien

r = (2i + 5k) + t(i - 2j + 2k)  ja  {
  3x- 2y = 12

  x + 2z = 6

lyhin etäisyys ja lähinnä toisiaan olevat pisteet.


Tehtävä 299
Massapisteistön hitausmomentti on J = sum n
  k=1mkd2
k, missä indeksi k numeroi pisteet, mk on pisteen massa ja dk sen kohtisuora etäisyys pyörähdysakselista. Pisteessä (3, 2, 1) on massa 5 ja pisteessä (3, 1, 4) massa 17. Laske hitausmomentti, kun akselina on suora 5x = 3y = 2z. Tarkka arvo ja likiarvo.


Tehtävä 300
Olkoot a, b ja c kolme nollasta eroavaa avaruuden E3 vektoria. Tutki, millä ehdolla pistejoukko { P  = r | (a × r) × b = c } on a) tyhjä, b) suora, c) taso.

Vastaus


Tehtävä 301
Osoita, että tasot 2x + y + z - 1 = 0, x - 2y = 0 ja 2x + y - 5z + 5 = 0 voidaan valita uuden ortonormeeratun oikeakätisen koordinaatiston y’z’-, z’x’- ja x’y’-tasoiksi. Johda koordinaattien muunnoskaavat, kun tiedetään, että pisteen (x, y, z) = (1, -1, 1) uudet koordinaatit (x', y', z') ovat positiiviset.

Vastaus


Tehtävä 302
Pistejoukko

s = { x | x = (      )
 1 4 - 2 3 T + s(       )
 1 -4 3 - 3 T }

on avaruuden R4 hypersuora ja pistejoukko

 (      )
T={x|x= 2 3 - 2 3 T
+t(1 - 1 3 - 3)T + t (0 - 2 2 -3)T + t (0 -3  4 -3)T }
1           2           3

sen kolmiulotteien hypertaso. Laske suoran s ja tason T leikkauspiste.

Vastaus


Tehtävä 303
Todista, että hypertasot

x = (  )
14-2 3 T + s1(       )
 1 0 3 - 12 T + s2(      )
 2 5 - 4 6 T  ja
x = (  )
23-2 3 T + t1(       )
 1 -1 3 - 3 T + t2(      )
 0 -2 2 3 T + t3(       )
 0 - 3 4 - 3 T

ovat yhdensuuntaiset. (Vertaa: Milloin avaruudessa E3 suora on tason suuntainen?)


Tehtävä 304
Todista, että hypersuora

x = (     )
 1 1 1 1 T + s(     )
 0 1 2 3 T

ei ole hypertason

x = (     )
 1 0 2 0 T + t1(        )
 1 - 2 -1 - 1 T + t2(     )
 1 0 1 1 T

suuntainen. Onko näillä leikkauspisteitä?

Vastaus


Tehtävä 305
Määritä dimensioltaan pienin hypertaso, joka sisältää pisteet

P1 = (     )
 1 1 1 1 T,    P2 = (       )
 0 - 2 2 - 3 T,   
P3 = (     )
 0 3 2 1 T,    P4 = (     )
 1 2 3 4 T.

Vastaus


6.2 Painopistekoordinaatit

Tehtävä 306
Suora kulkee pisteiden P1 = (2, 1, 3) ja P2 = (-1, 2, 1) kautta. Tutki, ovatko pisteet (8, -1, 5) ja (-7, 4, -3) suoralla. Määritä myönteisessä tapauksessa painopistekoordinaatit ja päättele näistä pisteen sijainti pisteisiin P1 ja P2 nähden.

Vastaus


Tehtävä 307
Kolmion kärjet ovat A = (a, 0), B = (b, 0) ja C = (0, g). Johda keskijanojen parametrimuotoiset yhtälöt.


Tehtävä 308
Tutki, ovatko pisteet (a, -b), (a + b, a - b) ja (a + 2b, 2a - b) samalla suoralla.

Vastaus


6.3 Suora- ja tasoparvista

Tehtävä 309
Määritä tason suorien

(1 + V~ --
 5)x - (7 - V~ --
 13)y = 1  ja  (2 - V~ --
 3)x + (4 - V~ --
 7)y = 2

leikkauspisteen ja origon kautta kulkevan suoran yhtälö.


Tehtävä 310
Määritä suorien

3x - y + 1 = 0  ja  x + 2y - 2 = 0

leikkauspisteen kautta kulkeva suora, joka a) kulkee pisteen (2, -1) kautta, b) on vektorin i - 2j suuntainen.

Vastaus


Tehtävä 311
Määritä tason suorien y = 7x ja x + y = 8 leikkauspisteen kautta kulkevat suorat, joiden etäisyys origosta on 5.

Vastaus


Tehtävä 312
Kolmion sivut ovat tason suorilla y = 0, 3x + 4y = 12 ja 5x = 12y. Määritä kulmanpuolittajat, niiden leikkauspiste ja sisäänpiirretyn ympyrän säde.

Vastaus


Tehtävä 313
Määritä tasojen x + y + z = 3 ja 3x - 2y + z = 7 leikkaussuoran sekä origon kautta kulkevan tason yhtälö.


Tehtävä 314
Määritä se tasojen x + y + z = 2 ja x + 2y - z = 1 leikkaussuoran kautta kulkeva taso, joka sisältää pisteen (1, 1, 1).

Vastaus


Tehtävä 315
Määritä tasojen 3x - 5y + z + 9 = 0 ja x - 3y - 5z - 1 = 0 välisten diedrikulmien puolittajatasot.

Vastaus


Tehtävä 316
Määritä se tasojen x + y + z = 2 ja x + 2y - z = 1 leikkaussuoran kautta kulkeva taso, joka on suoran

{
 x - 2y + z - 1 = 0
 x + y - 3z + 3 = 0

suuntainen.

Vastaus


Tehtävä 317
Määritä luvut a ja b siten, että tasot   3x + 3y - 4z + 7 = 0,   x + 6y + 2z - 6 = 0 ja   x + ay + bz = 0 kulkevat saman suoran kautta. Esitä suoran yhtälö parametrimuodossa.

Vastaus


Tehtävä 318
Johda sen tason yhtälö, joka jakaa tasojen x - 2y + z = 2 ja 3x - 6y + 3z = 17 väliset janat suhteessa 2 : 3.

Vastaus


Tehtävä 319
Määritä tasojen x = 2y + 3 ja y + z + 3 = 0 leikkaussuoran kautta kulkeva taso, joka puolittaa ne tasojen yhdysjanat, jotka ovat suoran 2x = 2y = -z suuntaiset.

Vastaus


Tehtävä 320
Suoran

  x = 3 + 2t
{
  y = - 2 + t
  z = 1 - t

kautta asetetaan taso, joka on vektorin -i + j + k suuntainen. Määritä tämän tason ja z-akselin leikkauspiste.

Vastaus


Tehtävä 321
Koordinaatiston {O, b1, b2, b3} kantavektoreista tiedetään, että |b1| = |b2|. Määritä ne suoran r = (1 + t)b1 + (3 - t)b2 + (2 + t)b3 kautta kulkevat tasot, jotka leikkaavat b1 - ja b2-koordinaattiakselit yhtä etäällä origosta.

Vastaus


Tehtävä 322
Määritä suoran

{
 3x - 4y + z - 12 = 0

 4x - 7y + 3z + 4 = 0

kautta kulkevat tasot, joiden etäisyys origosta on 4 V~ --
 2.

Vastaus


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo