Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

8 Geometriset kuvaukset

8.1 Euklidiset kuvaukset

Tehtävä 344
Esitä muodossa x' = Ax + b se avaruuden E3 peilauskuvaus, jonka symmetriatasona on 2x1 - 3x2 + x3 = 6.

Vastaus


Tehtävä 345
Tason kiertokuvauksen kiertokulma on 60o (positiiviseen suuntaan) ja kierron keskipiste (2, 3). Esitä kiertokuvaus muodossa x' = Ax + b, so. määritä matriisi A ja pystyvektori b. Laske sen neliön kuva, jonka kärkinä ovat (0, 0), (1, 0), (1, 1) ja (0, 1).

Vastaus


Tehtävä 346
Osoita, että kaikki paraabelit ovat yhdenmuotoisia etsimällä skaalauskuvaus, joka vie paraabelin y = ax2 paraabelille y = bx2.


Tehtävä 347
Yhtälö x' = Ax + b, missä

A = 15( - 3 4 )

  4 3 ,   b = 25( -2 )

  1 ,

esittää tason euklidista kuvausta. Tutki, millainen kuvaus on kyseessä.

Vastaus


Tehtävä 348
Kuvaus

(  )
 x'
 y' = 1
---
25(      )
   7 - 24
 - 24  - 7 ( )
 x
 y

kuvaa xy-tason pisteet xy-tason pisteiksi. Osoita, että kyseessä on peilauskuvaus ja määritä sen akseli. Laske kolmion ABC kuva, kun A = (0, 0), B = (5, 1) ja C = (0, -2). Piirrä kuvio.


Tehtävä 349
Kolmiulotteisen avaruuden kierron akseli kulkee origon kautta ja sen suuntavektori on i + 2j + 3k; kiertokulma on p/6 radiaania. Laske numeerisesti kiertokuvauksen matriisi.

Vastaus


Tehtävä 350
Yksikkösärmäisen kuution yksi kärki on origossa ja tästä lähtevät särmät positiivisilla koordinaattiakseleilla. Kuutiota kierretään toistuvasti edellisen tehtävän kierrolla. Muodosta kiertomatriisi ja laske kierrettyjen kuutioiden kärjet. Piirrä kierretyt kuutiot projisioituina xy-tasoon. Piirtäminen helpottuu, jos alkuperäisen kuution kärkien koordinaatit asetetaan 3 × n-kokoisen matriisin pystyvektoreiksi sellaiseen järjestykseen, että kärjet yhdistämällä saadaan piirretyksi koko kuutio; tällöin joudutaan eräissä kärjissä käymään useampaan kertaan, jolloin matriisissa on useampia pystyvektoreita kuin kuutiossa on kärkiä. Kierrettyjen kuutioiden kärkipisteille saadaan tämän jälkeen vastaavanlaiset koordinaattimatriisit matriisitulon avulla.


Tehtävä 351
Kolmiulotteisen avaruuden kierron akseli kulkee origon kautta ja sen suuntavektori on 2i - j + 4k; kiertokulma on 0.1 radiaania. Laske kiertokuvauksen matriisi. Kierrä tämän avulla toistuvasti pistettä (1, 0, 0) ja piirrä täten syntyvien pisteiden xy-tasoon otetut ortogonaaliprojektiot. Millaisella käyrällä projektiopisteet sijaitsevat?


Tehtävä 352
Skaalaa edellisen tehtävän kierron suuntavektori siten, että sen pituus on sama kuin kiertokulman suuruus. Muodosta täten skaalattua vektoria vastaava ristitulomatriisi N× ja laske numeerisesti eN× jollakin tietokoneohjelmalla. Mitä kiertoon liittyvää saat? (Kyseessä on matriisieksponenttifunktio, jonka argumentin tulee olla neliömatriisi. Tarkempi käsittely esitetään matriisilaskun oppikirjoissa.)


Tehtävä 353
Olkoot Ta ja Tb kaksi translaatiota. Osoita, että nämä kommutoivat, ts. Ta o Tb = Tb o Ta.


Tehtävä 354
Olkoot Uf ja Uy tason E2 kiertokuvauksia, joiden keskuksena on origo. Osoita, että nämä kommutoivat, ts. UfoUy = UyoUf. Päteekö sama kahdelle avaruuden E3 kiertokuvaukselle, joiden keskuksena on origo?


Tehtävä 355
Olkoon Ta tason translaatio ja Uf tason kiertokuvaus keskuksena origo. Osoita esimerkillä, että välttämättä ei ole TaoUf = UfoTa. Millä ehdolla yhtälö on voimassa?

Vastaus


Tehtävä 356
Esitä analyyttisesti se tason E2 euklidinen kuvaus, joka kuvaa kolmion ABC kolmiolle A' B'C', kun A = (7, -1), B = (6, -1), C = (6, -3), A' = (-1, 1), B' = (-1, 2), C'  =  (-3, 2). Minne kuvautuu piste P  = (1, 1)?

Vastaus


Tehtävä 357
Olkoot P1 = (x1, y1) ja P2 = (x2, y2) tason E2 pisteitä, d näiden etäisyys. Esitä analyyttisesti tason euklidinen liike, joka kuvaa janan P1P2 janalle {(x, 0) | 0 < x < d}. Onko tulos yksikäsitteinen?

Vastaus


8.2 Yhdensuuntaisprojektio

Tehtävä 358
Yhdensuuntaisprojektion matriisi on

P = 1
---
10(        )
   7 - 6 - 9
  - 2  6 - 6
  - 1 - 2  7 .

Määritä kuvatason yhtälö ja projektiosäteen suuntavektori. Onko kyseessä ortogonaaliprojektio?


Tehtävä 359
Matriisi

P = 1
--
2(        )
  - 1  6 -9
  - 2  6 -6
  - 1  2 -1

esittää yhdensuuntaisprojektiota. Määritä matriisin ominaisarvot ja -vektorit. Määritä yhdensuuntaisprojektion kuvataso ja projektiosäteen suunta. Miten nämä saadaan ominaisvektoreiden avulla?


Tehtävä 360
Taso E2 projisioidaan vektorin -2i + j suuntaan suoralle x2 = 3x1. Esitä kuvaus muodossa x' = P x, ts. määritä matriisi P . Onko tällä ominaisuus P 2 = P ? Mitkä pisteet kuvautuvat pisteelle (1, 3)?

Vastaus


Tehtävä 361
Dimetrinen ortogonaaliprojektio on yhdensuuntaisprojektio, jonka kuvataso on V~ 
7x + y + z = 0. Johda kaavat yhdensuuntaisprojektiokuvan laskemista varten.


Tehtävä 362
Laske ja piirrä edellisen tehtävän kaavoja käyttäen ruuviviivan

r(t) = cos t i + sin t j + at k

kuva dimetrisessä ortogonaaliprojektiossa. Valitse ruuviviivan nousuksi a = 0.1.


Tehtävä 363
Kokeile erilaisia ruuviviivan nousuja edellisen tehtävän ortogonaaliprojektiokuvassa. Miten nousu on valittava, jotta projektiokäyrällä olisi kärkiä? Miten tämä nousu voidaan laskea?


8.3 Affiniteetti

Tehtävä 364
Suorakulmion kärjet ovat (1, 1), (3, 1), (3, 2), (1, 2). Laske suorakulmion affiininen kuva, kun affiniteetin esityksessä on

A = (   )
 1 2
 3 4 ,   b = ( )
 5
 6 .

Laske suorakulmion ja sen kuvan pinta-alojen suhde. Miten tämä suhtautuu matriisin A determinanttiin? Piirrä kuvio.


Tehtävä 365
Olkoon

A = (   )
 1 1
 1 2 ,     b = ( )
 2
 3 ,

jolloin yhtälö x' = Ax + b määrittää tason E2 affiinin kuvauksen itseensä. Määritä sen käyrän yhtälö, joksi yksikköympyrä x21 + x22 = 1 kuvautuu tässä kuvauksessa. Piirrä kuvakäyrä.


Tehtävä 366
Olkoon x' = Ax + b affiininen kuvaus tasosta E2 tasoon E2 tai avaruudesta E3 avaruuteen E3; olkoon matriisi A säännöllinen (ts. käänteismatriisi on olemassa). Osoita, että kuvaus kuvaa suoran suoraksi. Missä kohden tarvitaan oletusta, että matriisi A on säännöllinen?


8.4 Keskusprojektio

Tehtävä 367
Keskusprojektion kuvataso on yz-taso ja projektiokeskus sijaitsee pisteessä (5, 0, 0). Muodosta kaavat keskusprojektiokuvan laskemista varten. Laske ja piirrä sen kuution perspektiivikuva (keskusprojektiokuva), jonka pisteille pätee -3 < x < 0, -1 < y < 2, 0 < z < 3.

Vastaus


Tehtävä 368
Pisteestä (0, 0, 5) katsellaan vektorin i + 2j suuntaan. Johda kaavat syntyvän perspektiivikuvan (keskusprojektiokuvan) laskemiseksi.


8.5 Projektiviteetti

Tehtävä 369
Tutki, miten projektiviteetti

x1' = -3x1---2x2-
x1 + x2 + 5,   x2' = 4x1-+--9x2-
x1 + x2 + 5

kuvaa tasoalueen { (x1, x2) | x1 > 0,  x2 > 0 }. Piirrä kuva.


Tehtävä 370
Tutki, millaisiksi käyriksi ympyrät kuvautuvat tason kuvauksessa

x1' = -x2 +-1-
x1 + x2,   x2' = -x1-+-1-
x1 + x2.

Tutki erityisesti ympyröitä, joiden keskipisteet ja säteet ovat seuraavat:

a) (2, 3),  r = 2;   b) (-2, 0),  r = 1;   c) (1, 1),  r = V~ --
 2;   d) (0, 0),  r = 2.

Millaisia käyriä näiden kuvat ovat? Muodosta ensin kuvattavalle ympyrälle tavanomainen ympyrän parametriesitys x1 = a + r cos f, x2 = b + r sin f, ja laske tämän avulla kuvakäyrän parametriesitys.


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo