Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

2 Lukujonot

2.1 Lukujonon määritelmä

Tehtävä 16
Fibonacci’n luvut määritellään ehdoilla

a1 = a2 = 1;     an+2 = an+1 + an,   n (- N.

Osoita:

an = V~ 1-
 5[(    V~ -)n  (   V~ -)n]
  1 +---5  -  1----5-
    2       2 .


Tehtävä 17
Olkoon a1 = 3, a2 = 6, an+1 = 1
n(nan + an-1 + 3) arvoilla n > 2. Todista, että an < 4n kaikilla n (- N.

Vastaus


Tehtävä 18
Määritä inf{ V~ n2-+-9- - n/2 | n (- N }.

Vastaus


2.2 Lukujonon suppeneminen

Tehtävä 19
Määritä lukujonon

an =    2
---2n------
n2 + n + 1

raja-arvo, kun n --> oo , ja todista tulos suoraan määritelmän perusteella (ts. epsilontekniikkaa käyttäen).


Tehtävä 20
Todista raja-arvon määritelmään perustuen, että suppeneva lukujono on rajoitettu, ts. jos lim an = a, niin on olemassa luku M > 0 siten, että |an| < M kaikilla indekseillä n.


Tehtävä 21
Todista raja-arvon määritelmään perustuen seuraava lause: Jos lukujonolle <an>pätee lim an = a ja lim an = b, niin a = b.


Tehtävä 22
Todista yksityiskohtaisesti lukujonojen raja-arvoja koskeva lause: Jos limn--> oo an = a ja limn--> oo bn = b, niin limn--> oo (an + bn) = a + b. Päteekö kääntäen

limn--> oo (an + bn) = a + b ===> limn--> oo an = a,  limn--> oo bn = b ?


Tehtävä 23
Todista: Jos lukujonolle <an> pätee an > 0 kaikilla indekseillä n (- N ja liman = 0, niin on olemassa max{ an | n (- N }. Onko em. oletuksilla välttämättä olemassa myös min { an | n (- N }?


Tehtävä 24
Olkoon <an> rajoitettu lukujono. Todista:

limn--> oo 2n + an
--------
  n = 2.


Tehtävä 25
Olkoon

limn--> oo  1
-------
an + a = b/=0.

Osoita täsmällisesti, että lukujono <an> suppenee ja määritä sen raja-arvo.

Vastaus


Tehtävä 26
Määritä raja-arvot

a)  limn--> oo (          )
 1-+-2 +-...+-n-  n-
    n + 2   - 2 ,    b)  limn--> oo (n-+-1)!--(n---1)!
(n + 1)! + (n - 1)!,
c)  limn--> oo 1---2 + V~ -3--...---2n
    n2 + 1,    d)  limn--> oo ( V~ -------  )
  n2 + n - n .

Vastaus


Tehtävä 27
Määritä raja-arvo limn--> oo fn(x) = f(x) kaikilla arvoilla x (- R, kun

fn(x) =  xn
-----n-
1 + x.

Piirrä funktioiden fn kuvaajia indeksin n eri arvoilla. Piirrä myös funktion f kuvaaja.


Tehtävä 28
Määritä raja-arvo limn--> oo fn(x) = f(x) kaikilla arvoilla x (- R, kun

fn(x) = --xn----
1 + x2n.

Piirrä funktioiden fn kuvaajia indeksin n eri arvoilla. Piirrä myös funktion f kuvaaja.


Tehtävä 29
Osoita, että lukujono <bn>,

bn = (    )
 1 - 1-
   n n,

on kasvava ja ylhäältä rajoitettu. Käytä Bernoulli’n epäyhtälöä. Mikä on jonon raja-arvo?


Tehtävä 30
Olkoon lim an = a. Osoita:

lim a1 + a2 + ...+ an
------------------
    n = a.


Tehtävä 31
Olkoot <an> ja <bn> kaksi lukujonoa, joille pätee lim(anen) = e ja lim(bn n-10 ) = p. Määritä lim(anbn), mikäli se on olemassa.

Vastaus


Tehtävä 32
Lukujono <a >
 n määritellään asettamalla

a1 = 1;   an+1 = 1-+-2an-
 1 + a
   n,  n = 1, 2, 3, . . . .

Osoita induktiolla, että jono on ylhäältä rajoitettu ja kasvava. Päättele tästä, että jonon raja-arvo on olemassa ja laske se.


Tehtävä 33
Lukujono määritellään rekursiivisesti ehdoilla a1 = 0, an+1 = 12an + 1. Osoita, että jono on kasvava ja ylhäältä rajoitettu. Määritä sen raja-arvo.

Vastaus


Tehtävä 34
Lukujono määritellään rekursiivisesti ehdoilla

a1 = 1,     an+1 = --an---
1 + an.

Osoita, että jono on vähenevä ja alhaalta rajoitettu. Määritä sen raja-arvo.

Vastaus


Tehtävä 35
Lukujono määritellään rekursiivisesti ehdoilla

a1 = 0,     an+1 = an-
 2 + 5.

Osoita täsmällisesti, että jono suppenee ja määritä sen raja-arvo.


Tehtävä 36
Osoita seuraavat jonot monotonisiksi ja rajoitetuiksi sekä määritä niiden raja-arvot:

a) a1 = V~ --
 2,  an+1 = V~ -------
 2 + an,     b) a1 = V~ --
 2,  an+1 = V~ ----
 2an.

Vastaus


Tehtävä 37
Olkoon a1 (-  ]0, p/2[ ja an+1 = sin an (n > 1). Osoita jono väheneväksi ja alhaalta rajoitetuksi sekä määritä sen raja-arvo.

Vastaus


Tehtävä 38
Tutki numeerisesti raja-arvoa

limn--> oo (1 + 1/n)n

sijoittamalla luvulle n yhä suurempia arvoja.


Tehtävä 39
Tutki numeerisesti raja-arvoja

a) limn--> oo (    )
   1-
 1 - n n,     b)  limn--> oo (     )
   -1--
 1 + V~ n- n,     c)  limn--> oo (    )
   1-
 1 + n V~ n .

Mitkä ovat raja-arvojen tarkat arvot? Miten tulokset voi perustella?


2.3 Cauchyn suppenemiskriteeri

Tehtävä 40
Tutki seuraavien lukujonojen käyttäytymistä:

a) an = cos np-
 4 + (-1)n,     b) an = sin np-
 2 + (-1)n-
 n.

Onko jonoilla raja-arvoa? Entä kasautumispisteitä? Mitä mahdettaisiin tarkoittaa käsitteillä yläraja-arvo ja alaraja-arvo (limes superior ja limes inferior)?


Tehtävä 41
Osoita, että lukujono an = 1/n (n (- N) toteuttaa Cauchyn suppenemisehdon, ts. määritä annettua lukua e > 0 vastaava indeksiraja N.


Tehtävä 42
Lukujonolla <an > olkoon ominaisuudet

1) i/=j ===> ai/=aj,     2)  E lim an = a (- R.

Todista, että a on lukujoukon {an | n (- N} < R kasautumispiste. Voiko joukolla olla muita kasautumispisteitä? Jos ominaisuudesta 1) luovutaan, pitääkö väite paikkansa?


2.4 Reaalilukujen konstruoinnista

Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo