Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

4 Alkeisfunktiot

4.1 Potenssifunktio

4.2 Polynomit ja rationaalifunktiot

Tehtävä 102
Todista, että jokaisella parittoman asteen reaalikertoimisella polynomilla on ainakin yksi reaalinen nollakohta.


Tehtävä 103
Olkoon p(x) = anxn + . . . + a1x + a0 reaalikertoiminen polynomi. Todista, että polynomilla on ainakin yksi reaalinen nollakohta, jos ana0 < 0.


Tehtävä 104
Todista, että jos kaksi polynomia, joiden asteluku on < n, saavat samat arvot n eri pisteessä, niin polynimt ovat samat.


Tehtävä 105
Todista, että jos astetta n olevalla polynomilla p(x) = sum n
 j=0ajxj on kohdissa xi kertalukua mi olevat nollakohdat (i = 1, 2, . . . , k) ja m1 + m2 + . . . + mk = n, niin voidaan kirjoittaa

p(x) = an(x - x1)m1 . . . (x - xk)mk .


Tehtävä 106
Olkoot p ja q polynomeja, deg p = n, deg q = m, n > m. Osoita, että on olemassa polynomit h ja r siten, että deg r < deg q ja p = qh + r. Osoita, että nämä ehdot määräävät yksikäsitteisesti polynomit h ja r.


Tehtävä 107
Polynomin p asteluku on < 2 ja kaikilla x (- R pätee |p(x)| < a|x|3, missä a on vakio. Osoita, että p(x) =_ 0.


Tehtävä 108
Etsi sen polynomin kertoimet, jonka juurina ovat luvut 1, 2, . . . , 20.


Tehtävä 109
Piirrä käyrät

a) y =  x
4---x2-,     b) y = x2- 2x + 3
x2 +-2x---3-,     c) y = |8x2 - 8|
--x4 +-8-

ja määritä niiden asymptootit.


Tehtävä 110
Minkä kahden muuttujan polynomiyhtälön ratkaisuna saadaan seuraava algebrallinen funktio:

a)  --
 V~ x + V~ 1-
 x,     b)  V~ --------
  1- V~ x + V~ --------
  1 + V~ x ?


4.3 Eksponentti- ja logaritmifunktio

Tehtävä 111
Määritä raja-arvo limx--> oo x/(ln x)p (p (- N) pitämällä tunnettuna raja-arvoa limt--> oo et /tp = oo .


Tehtävä 112
Määritä raja-arvo limx-->0+x(ln x)p (p (- N) pitämällä tunnettuna raja-arvoa limt--> oo et /tp = oo ja sijoittamalla tähän t = - ln x.


Tehtävä 113
Määritä raja-arvot

a)  limx-->0+xx,     b)  limx-->0+xxx .

Piirrä funktioiden kuvaajat origon oikealla puolella.

Vastaus


Tehtävä 114
Määritä raja-arvo

limy--> oo (   )
   x
 1 + --
   y y.

Vastaus


Tehtävä 115
Määritä raja-arvo

limx-->0ax---1-
  x.

Vastaus


Tehtävä 116
Olkoot a ja b positiivilukuja. Määritä raja-arvo

limn-->- oo (    )
 an - 1
 -------
  an (b+1)n|n|-
 b|n|-n .

Vastaus


Tehtävä 117
Määritä ne muuttujan x arvot, joilla käyrän y = ln(1 + ex) ja sen asymptootin ordinaattojen erotus on < ln(1 + e-3).

Vastaus


Tehtävä 118
Tutki, millainen xy-tason joukko on { (x, y) | logxy = logyx }. Piirrä kuvio.


Tehtävä 119
Osoita: a) logab .  logba = 1,   b) logba .  logcb = logca.


Tehtävä 120
Olkoon a > 1. Todista: 1
2(logax + logay) < loga[1(x + y)]
 2.


Tehtävä 121
Vuotuinen korkoprosentti on 5 ja korko lisätään pääomaan a) jatkuvan koronkoron mukaisesti, b) puolivuosittain. Mikä on eri tavoin saatujen pääomien suhde yhden vuoden kuluttua?

Vastaus


Tehtävä 122
Pankkilainan vuotuinen korko on 12 % ja korko maksetaan kerran vuodessa. Laman syvetessä pankki joutuu nostamaan korkoa. Poliittisista syistä korkoprosenttia ei voida nostaa, vaan siirrytään järjestelmään, jossa kertynyt korko kuukausittain liitetään lainapääomaan, minkä jälkeen myös se alkaa kasvaa korkoa. Kuinka monta prosenttia vuosittain kertyvä korko tällöin kasvaa? Selvitä rajaprosessilla, kuinka suureen vuotuisen koron kasvuun on mahdollista päästä, jos kertyvä korko alkaa kasvaa korkoa heti syntyessään.


Tehtävä 123
Radioaktiivisen aineen hajoamisessa ainemäärä noudattaa eksponentiaalista vähenemislakia

m(t) = m0e-at,

missä t on aika vuosissa, a aineelle ominainen vakio ja m0 alkuperäinen ainemäärä. Määritä puoliintumisaika, so. aika, jossa ainemäärä vähenee puoleen, kun a = 0.02.

Vastaus


4.4 Trigonometriset funktiot

Tehtävä 124
Tutki, onko yhtälöllä sin(cos x) = cos(sin x) ratkaisuja. Piirrä sopivat kuvaajat ja selvitä asia myös päättelemällä.

Vastaus


Tehtävä 125
Määritä seuraavat raja-arvot:

a) limx-->01-cosx-
x2,      b)  limx-->0-sin-3x-
tan 5x,      c)  limx--> oo x sin p-
x,
d) limx-->0 V~ 2+tan-3x-  V~ 2---tan-3x-
-----------------------
     x,     e)  limx-->0 tan(2x2)
-3---------2-
x + sin(3x ),     f)  limx-->a   sin V~ 3x---a-
 V~ 3-------------------
 x2 - a2 + sin(x - a).

Vastaus


4.5 Trigonometrian kaavoja

Tehtävä 126
Laadi taulukko, jossa funktiot sin x, cos x, tan x ja cot x ovat lausutut toistensa avulla.


Tehtävä 127
Olkoon sin a = 7/25 ja cot b = -5/12. Laske lausekkeen sin(a - b) mahdolliset arvot.

Vastaus


Tehtävä 128
Osoita, että kolmion kulmat toteuttavat yhtälöt

a)  sin a + sin b + sin g = 4 cos a-
 2 cos b-
2 cos g-
2,
b)  tan a + tan b + tan g = tan a tan b tan g,
c)  cos 2a + cos 2b + cos 2g = 1 - cos a cos b cos g.


Tehtävä 129
Ratkaise seuraavat trigonometriset yhtälöt:

a) sin2x = cos 7x,      b)  tan 2x = 3 tan x,      c)  cos 2x = sin x + cos x,
d) 4 sin 2 x = tan x,      e) | sin x + | sin x|| = cos x + | cos x|.

Vastaus


Tehtävä 130
Ratkaise seuraavat trigonometriset epäyhtälöt:

a) sin |x| < | sin x|,     b) | sin 2x| > | sin 3x|,     c)  sin 4x > cot x - tan x.

Vastaus


Tehtävä 131
Ratkaise yhtälöparit

a)           1-
{ cos3x cos2y = 2
       p
 3x - 2y = --
       3  ,     b)  {
  sin x cosy = 1 + siny cosx
         V~ --
  tan(x + y) =  3  .

Vastaus


Tehtävä 132
Missä xy-tason osissa on voimassa sin(x - y) + cos x > 0 ?

Vastaus


Tehtävä 133
Määritä raja-arvo

limx-->p3sin(x - p)
--------3--
1- 2 cosx.

Vastaus


Tehtävä 134
Olkoon f(x) = sin 2x + x. Määritä jokin luku d > 0 siten, että

|x1 - x2| < d ===> |f(x1) - f(x2)| < -1--
100.

Miten tehtävä liitty funktion f jatkuvuuteen?

Vastaus


4.6 Harmoninen värähtely

Tehtävä 135
Saata kahden sinivärähtelyn summa a) sin 3x + sin 5x,   b) sin 10x + sin 9x muotoon A cos ax sin bx, mikä voidaan tulkita muuttuva-amplitudiseksi sinivärähtelyksi amplitudina A cos ax. Piirrä värähtelyn kuvaaja sekä samaan kuvioon amplitudikäyrän kuvaaja.

Vastaus


Tehtävä 136
Piirrä funktion y = sin 10x + sin 9x kuvaaja. Piirrä myös funktion y = 2 cos x
2 kuvaaja samaan kuvioon. Miten em. funktiot suhtautuvat toisiinsa? Laske yhteys trigonometrisesti.


Tehtävä 137
Kaksi eritaajuista, mutta sama-amplitudista sinivärähtelyä yhdistetään: y(t) = sin 10t + sin(9t + p/2). Saata värähtely muotoon y(t) = A cos(w1t + f1) sin(w2t + f2). Piirrä värähtelyn kuvaaja. Mikä tulkinta voidaan antaa yhdistetyn värähtelyn tekijälle A cos (w1 t + f1)?


Tehtävä 138
Osoita, että y = sin 2x - 1
2 esittää harmonista värähtelyä. Määritä amplitudi, frekvenssi ja vaihe.

Vastaus


Tehtävä 139
Vaihtovirran kolmen eri vaiheen jännitteet ovat sama-amplitudisia ja samataajuisia sinivärähtelyjä, joiden vaihe-ero on 2p/3:

Vi (t) = V0 sin(wt + fi),   i = 1, 2, 3;     f2 = f1 + 2p
---
3,   f3 = f1 + 4p
---
 3.

Mikä on jännitteiden summa?

Vastaus


Tehtävä 140
Määritä harmonisen värähtelyn

y = sin wx + 2 sin(wx + 2p
 3) + 3 sin(wx + 4p
3)

amplitudi ja vaihekulma. Piirrä komponenttivärähtelyjen ja summan kuvaajat.

Vastaus


Tehtävä 141
Määritä värähtelyn y = A sin wx + A sin(wx + f) amplitudi, kun vaihe-ero on a) f = p/2,   b) f = p,   c) f = 2p.

Vastaus


Tehtävä 142
Mikä on värähtelyn sin 5x + sin 7x amplitudikäyrän jakso? Montako värähdystä mahtuu jaksolle? Mikä on värähtelyn jakso? Piirrä kuvio.


4.7 Trigonometristen funktioiden käänteisfunktiot

Tehtävä 143
Laske tarkat arvot lausekkeille

a) sin(arccos (-3-
5)),     b)  cos(arcsin(-3-
5)),     c)  sin(arctan(- V~ --
 3)),     d)  sin(arccot(- V~ --
 3)).

Vastaus


Tehtävä 144
Laske tarkat arvot lausekkeille

a) sin(-
arctan 2 - ---
arctan 3),     b)  cos(---
arccot 2-
5 + ---
arctan 3-
7),     c)  tan(---
arcsin 1-
2 - ---
arccos 2-
3).

Vastaus


Tehtävä 145
Mitä arvoja lauseke arccos(cos 13p/4) voi saada?

Vastaus


Tehtävä 146
Ratkaise yhtälöt a) arctan x = p/4 - arctan 3,   b) arccos x = arctan 1 + arccos(-3/4).

Vastaus


Tehtävä 147
Piirrä käyrä arctan x + arctan y = p/4.

Vastaus


Tehtävä 148
Määritä harmonisten värähtelyjen

a)  y = sin x + sin(x - arctan 4-
3),
b)  y = V~ --
 5 sin(wx + ---
arctan 1
--
2) + 2 V~ --
 2 sin(wx + 3p
---
 4) + V~ --
 3 sin(wx - p)

amplitudi ja vaihekulma. Piirrä kuvaajat.

Vastaus


Tehtävä 149
Lisäämällä harmoniseen värähtelyyn y1 = 2 sin(wx + arctan 2 V~ 2-) sopivasti valittu harmoninen värähtely y2, jonka kulmataajuus on myös w, saadaan summaksi värähtely y = 6 sin wx. Mikä on värähtelyn y2 amplitudi?

Vastaus


Tehtävä 150
Sievennä seuraavat lausekkeet ja piirrä kuvaajat:

a) y = arctan(tan x),      b) y = arctan --2x---
1- x2,
c) y = ---
arctan ---x----
 V~ 1---x2-,      d) y = sin(2 ---
arctan x),
e) y = y = arctan x + arctan 1---x-
1 + x,      f) y = 2 arctan x + arcsin --2x---
1 + x2.

Vastaus


Tehtävä 151
Tutki graafisesti kaavan

2 ---
arcsin x = ---
arccos(1 - 2x2)

voimassaoloa. Millä muuttujan arvoilla funktiot ovat määriteltyjä?


Tehtävä 152
Tutki kaavan

2 arcsin x = arccos(1 - 2x2)

voimassaoloa käyttäen sijoitusta x = sin t, -p2 < t < p2.


Tehtävä 153
Tutki kaavan

---
arctan x + ---
arctan y = ---
arctan x + y
-------
1 - xy,   xy/=1,

voimassaoloa. Siirrä kaavassa kaikki termit samalle puolen yhtäläisyysmerkkiä ja piirrä vastaava pinta z = f(x, y).

Vastaus


4.8 Hyperboliset funktiot

Tehtävä 154
Osoita, että hyperbolisille funktioille pätee kaava

(cosh x + sinh x)n = cosh nx + sinh nx.

Millainen luku voi n olla?

Vastaus


Tehtävä 155
Osoita, että yhtälöllä cos x cosh x + 1 = 0 on äärettömän monta reaalijuurta.


4.9 Hyperbolisia kaavoja

Tehtävä 156
Johda kaavat, joissa sinh(x/2) ja cosh(x/2) lausutaan funktion cosh x avulla.


Tehtävä 157
Johda hyperbolisille funktioille kaavat

sinh x + sinh y = . . . ,      sinh x - sinh y = . . . ,
cosh x + cosh y = . . . ,      cosh x - cosh y = . . .

samalla tavoin kuin vastaavat kaavat johdetaan trigonometrisille funktioille. Onko kaavoissa merkkieroja?


4.10 Hyperbolisten funktioiden käänteisfunktiot

Tehtävä 158
Laske logaritmin avulla tarkka arvo lausekkeelle arcosh V~ --
 2.

Vastaus


Tehtävä 159
Laske tarkat arvot funktioille cosh x ja tanh x, kun x = arsinh 4
3.

Vastaus


Tehtävä 160
Osoita, että

arcosh x = ln(x ± V~ -2-----
 x - 1) = ± ln(x + V~ -2-----
 x - 1).

Millä arvoilla x (- R kaava on pätevä?


Tehtävä 161
Millä arvoilla funktio f(x) = arcosh(coth(ln x)) on määritelty? Sievennä funktion lauseke ja piirrä sen kuvaaja.


Tehtävä 162
Lausu funktio f(x) = arsinh V~ -------
 x2 - 1 logaritmifunktion avulla. Millä muuttujan reaaliarvoilla funktio on määritelty? Miten funktio suhtautuu funktioon -
arcoshx? Piirrä funktion kuvaaja.

Vastaus


Tehtävä 163
Sievennä lausekkeet a) tanh(arcosh x),   b) artanh V~ -x--
 x2+1.

Vastaus


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo