Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

6 Derivaatta

6.1 Derivaatta ja differentiaali

Tehtävä 172
Olkoon f(x) = x4. Etsi derivaatan määritelmän avulla f'(-3).

Vastaus


Tehtävä 173
Muodosta funktion f(x) = V~ x- derivaatta suoraan määritelmän mukaan, so. tarkastelemalla erotusosamäärän raja-arvoa.


Tehtävä 174
Todista: Jos f on derivoituva kohdassa a ja c on vakio, niin cf on derivoituva kohdassa a ja d
---
dx(cf) = cdf
---
dx.


Tehtävä 175
Todista: d--
dx xn = nxn-1 kaikilla x (- R, n (- N.


Tehtävä 176
Osoita esimerkillä, että f + g voi olla kaikkialla derivoituva, vaikka funktioilla f ja g ei ole millään muuttujan arvolla derivaattaa.


Tehtävä 177
Funktio f on määritelty välillä ] - 1, 1[ ja derivaatta f' on olemassa pisteessä x = 0 (mutta ei välttämättä muualla). Määritä tarkasti perustellen

limx-->0f(x2) - f(- x2)
------x2--------.

Vastaus


Tehtävä 178
Funktio f toteuttakoon eräässä origon ympäristössä epäyhtälön |f(x)| < x2. Todista, että f'(0) on olemassa ja määritä sen arvo.

Vastaus


Tehtävä 179
Olkoon f(x) = x3. Määritä sup S, kun

S = {            |      |    }
            |Df   '  |  1
 d > 0 ||Dx |< d ===>  ||----- f (a)||< ----
             Dx       100

ja a) a = 0,   b) a = 1,   c) a = 3. Miten tehtävä liittyy derivaatan määritelmään?

Vastaus


Tehtävä 180
Olkoon f(0) = 0 ja f'(0) = 2. Todista, että on olemassa d > 0 siten, että 0 < |x| < d ===> 1 < f(x)/x < 3.


Tehtävä 181
Oletetaan, että f'(a) on olemassa. Määritä seuraavat raja-arvot:

a)   limh-->0f(a + h2) - f(a - h)
---------------------
     h,     b)   limx-->axf (a)- af(x)
--------------
   x- a.

Vastaus


Tehtävä 182
Olkoon f''(a) olemassa. Määritä

limt-->0f'(a + at)- f'(a + bt)
-----------------------
      t.

Vastaus


Tehtävä 183
Muodosta funktion f(x) = 1/x2 differentiaali ja korjaustermi pisteessä x = 2. Totea, että korjaustermin e-funktiolla on vaadittu raja-arvo-ominaisuus.


Tehtävä 184
Muodosta funktion f lisäys Df = f(x + h) - f(x), vastaava differentiaali df(x, h) ja korjaustermi he(x, h), kun

a) f(x) = x3,     b) f(x) = 3x2 - 5x + 2,     c) f(x) = -2x---
5 + x,     d) f(x) = -1-
x2.

Tarkista, onko e-funktiolla derivoituvuudessa vaadittu raja-arvo-ominaisuus.

Vastaus


Tehtävä 185
Laske differentiaalin avulla likiarvo luvulle a)  V~ 217-, b)  V~ 3727-, c)  V~ 6730-, d)  V~ 
0.039. Määritä oikaisun itseisarvolle likimääräinen yläraja. Saadaanko ylä- vai alalikiarvo?

Vastaus


Tehtävä 186
Olkoon

f(x) = x2- 2
-------
x + 3.

Laske differentiaalin avulla likiarvo luvulle f(7.005). Montako oikeaa desimaalia on vastauksessa?

Vastaus


Tehtävä 187
Laske likiarvo luvulle V~ 90- valitsemalla a)  x = 81 ja Dx = 9, b) x = 100 ja Dx = -10. Vertaa tulosta oikeaan 4-desimaaliseen likiarvoon 9.4868.

Vastaus


Tehtävä 188
Osoita differentiaalikehitelmää käyttäen, että funktio f(x) = 3 + V~ 3(x----2)2 ei ole differentioituva kohdassa x = 2.


6.2 Derivoimissääntöjä

Tehtävä 189
Derivoi seuraavat funktiot:

a)  (x2 + 2x + 1)(x2 - 2x + 1),      b)  (4x + 1)2(x2 - 2)3,      c)    x2
---------2-
1- x + x,
d)  (x-a)(x---b)
 x- c,      e)  x-+-x--1
x - x -1,      f)  (    )
 1-+-x2-
 1 + x 5.

Vastaus


Tehtävä 190
Olkoon

f(x) = (a2 + x2)3
------3-2-
(b - x ).

Määritä derivaatan f'(x) nollakohdat.

Vastaus


Tehtävä 191
Määritä f(n)(x), kun f(x) on

a)  f(x) = --1---
1 - x,     b)  f(x) = 1---x-
1 + x,     c)  f(x) = ----a----
(b + cx)2.

Vastaus


Tehtävä 192
Polynomilla p(x) = x3 + ax2 + bx + c on nollakohta, joka on myös sen derivaattojen p' ja p'' nollakohta. Osoita, että p on erään polynomin kuutio.

Vastaus


Tehtävä 193
Osoita, että jos (x - c)2 on polynomin p(x) tekijä, niin p'(c) = 0. Etsi sellaiset luvut a, että polynomilla x3 + 8x2 - 44x + a on kaksinkertainen nollakohta.

Vastaus


Tehtävä 194
Funktion x3 + ax2 + bx + c derivaatta häviää, kun x = -1 ja funktion kuvaaja on symmetrinen origon suhteen. Määritä a, b ja c.

Vastaus


Tehtävä 195
Olkoot f ja g kolmesti derivoituvia ja w(x) = f(x)g(x). Laske w''(x) ja w''' (x).

Vastaus


Tehtävä 196
Piirrä funktion y = f(x) kuvaaja, etsi käänteiskuvauksen x = g(y) lauseke ja piirrä kuvaaja seuraavien funktioiden tapauksissa; laske myös f'(x0) ja g'(y0) annetuissa pisteissä. Miten derivaattojen arvot sopivat yhteen käänteisfunktion derivaattaa koskevan lauseen kanssa?

a)  f(x) = 1 - 3x,  x0 = 2,  y0 = -5,      b)  f(x) =  1
------
1 - x,  x0 = 1
--
3,  y0 = 3
--
2,
c)  f(x) = 1---x-
1 + x,  x0 = -4,  y0 = -5-
3,      d)  f(x) = 3x-+-5-
 x- 7,  x0 = 8,  y0 = 29.

Vastaus


Tehtävä 197
Derivoi seuraavat funktiot:

a)  x V~ ---
1- x2,      b)   V~ ---------
  V ~ - V~ --
 x  x x,      c)   V~ --------------
    V~ ---- V~ --
  x +  x +  x,      d)   V~ -----------
4 (2x2 - x3)3,
e)  x---
 V~ a2-x2-,      f)     V~ --
1-+---x-
1 - V~ x-,      g)   V~ -------
 a-+-bx-
 a - bx.

Vastaus


Tehtävä 198
Määritä funktion y = x2 - 4x - 3 käänteiskuvauksen ylemmän haaran derivaatta arvolla y = 2 a) käänteisfunktion derivoimissäännön avulla, b) määrittämällä käänteiskuvauksen lauseke.

Vastaus


Tehtävä 199
Piirrä funktion y(x) = x4 - 2x2 - 1 kuvaaja. Millä reaaliakselin alueilla funktiolla on käänteisfunktio x(y)? Piirrä käänteisfunktioiden kuvaajat ja etsi niiden lausekkeet. Laske derivaatat y'(3) ja x'(62). Miten nämä suhtautuvat toisiinsa? Miksi?

Vastaus


Tehtävä 200
Olkoon s = s(t) derivoituva funktio siten, että t = f(s). Lausu s'(t) muuttujan s avulla, kun a) f(s) = 3 - 2s + s3,   b) f(s) = 1-s4
s+s4.

Vastaus


Tehtävä 201
Olkoon f'(x) = f(x) kaikilla x (- R. Todista, että jos g(y) on funktion f käänteisfunktio, niin g'(y) = 1
y. Älä käytä hyväksi tietoa, että f itse asiassa on muotoa f(x) = Cex , C vakio.

Vastaus


Tehtävä 202
Funktio f olkoon funktion g käänteisfunktio, jolloin f(x) = y <====> g(y) = x. Olkoon g kahdesti derivoituva ja g'(y)/=0. Osoita:

f''(x) = -g''(y)
-'---3
g (y).

Johda vastaava kaava derivaatalle f'''(x) olettaen, että g on kolmesti derivoituva.

Vastaus


Tehtävä 203
Olkoon y = y(x) kahdesti derivoituva funktio siten, että a) x3 + y3 = 1, b) y2 - 2xy + b2 = 0, c) x4 + y4 = x2y2, d) x4y4 = x4 + y4. Lausu y''(x) muuttujan x ja funktion y avulla.

Vastaus


6.3 Alkeisfunktioiden derivaatat

Tehtävä 204
Johda funktion ---
arctan derivaatan lauseke lähtemällä tangentin derivaatasta.


Tehtävä 205
Johda funktioiden arsinh x ja --
arcosh x derivaatat käänteisfunktion derivoimissääntöä käyttäen.


Tehtävä 206
Derivoi funktiot

a) e V~ 
 x ,     b)  V~ ---------
 x(ex + 1).

Vastaus


Tehtävä 207
Hermiten polynomit määritellään seuraavasti:

Hn(x) = ex2 dn
dxn-e-x2 ,   n = 0, 1, 2, . . .  .

Laske H0 (x), H1(x), H2(x) ja H3(x). Osoita, että näillä on ominaisuudet

a) Hn+1 (x) + 2xHn(x) + 2nHn-1(x) = 0,     b) Hn(x) = H'n-1(x) - 2xHn-1(x).


Tehtävä 208
Osoita, että funktio

y = e-at
2m sin (V ~ ---------- )
   k   a2
   --- ---2 t
   m  4m

toteuttaa differentiaaliyhtälön

md2y
--2-
dt + ady
---
dt + ky = 0.


Tehtävä 209
Derivoi seuraavat funktiot:

a)  ln V~ ------
  a-+-x-
  a - x,     b)  ln(ln x),     c)  ln(x + V~ -------
 1 + x2).

Vastaus


Tehtävä 210
Olkoon z(x) = ln y(x), missä y(x) on yhtälön x = ey + y määrittelemä funktio. Laske z'(e + 1).

Vastaus


Tehtävä 211
Olkoot f ja g kaksi kahdesti derivoituvaa funktiota, jotka toteuttavat identiteetin

af(x)g(x) + bf(x) + cg(x) + d =_ 0,

missä a, b, c ja d ovat vakioita. Olkoot lisäksi f, sen derivaatta f' ja vakiot a ja c positiivisia. Osoita, että jos vakiot täyttävät sopivan ehdon, niin

D ln f'(x)
-'---
g(x) = k V~ ----------
 f '(x)g'(x),

missä k on vakio. Mikä on ehto ja mikä on vakio k?

Vastaus


Tehtävä 212
Derivoi funktiot

a) a-1/x,     b) atan x,     c)  logxa,     d)  log2(log3(ln x)).

Vastaus


Tehtävä 213
Derivoi funktiot

a) xx,     b) x1/x,     c) xln x,     d) xxx ,     e) (xx)x,     f) axxa.

Vastaus


Tehtävä 214
Piirrä käyrä xy = yx. Laske y' implisiittisellä derivoinnilla.

Vastaus


Tehtävä 215
Derivoi seuraavat funktiot:

a)  cos n( )
 a-
 x ,     b)  V~ --------
   V~ --
 sin  1-
    x,     c)  cot 3 V~ 1-+--x2-,     d)  cos 2   V~ --
1--- V~ -x
1 +  x.

Vastaus


Tehtävä 216
Derivoi funktio cos xesin x.

Vastaus


Tehtävä 217
Derivoi funktiot

a)  ln cos V~ --
 1
 --
 x,     b) x[sin(ln x) + cos(ln x).

Vastaus


Tehtävä 218
Määritä funktion

f(x) = -27--
sin x + --64-
cos x

arvo sellaisissa välin ]0, p/2[ pisteissä, missä f'(x) = 0.

Vastaus


Tehtävä 219
Millä muuttujan arvoilla funktio

f(x) = {
  x2cos --1--, kun x /= 0, x /= 1,
     x(1-x)
  0, kun x = 0, x = 1

on derivoituva?

Vastaus


Tehtävä 220
Lausu implisiittisen derivoinnin avulla y'(x) muuttujien x ja y funktiona, kun a) y + x = sin y cos x,   b) yx = sin y + cos x.

Vastaus


Tehtävä 221
Yhtälö y = sin(x + ay), missä a/= - 1, määrittelee funktion y = y(x) sen pisteen ympäristössä, missä yhtälön kuvaaja leikkaa positiivisen x-akselin lähinnä origoa. Määritä funktion derivaatta tässä pisteessä. Piirrä kuvaaja.

Vastaus


Tehtävä 222
Derivoi funktio

f(x) = 2 ---
arctan x + ---
arcsin -2x----
1 + x2.

Millä muuttujan arvoilla derivaatta on = 0? Piirrä funktion kuvaaja.


Tehtävä 223
Derivoi funktiot

a) -
arccos1
x,      b)  ---
arcsin V~ -----4-
 1 - x,      c)  ---
arccos b + acos x
a-+-bcos-x,
d) x
 V~ 1-x2+ ---
arccos x,     e) -1---
 V~ ab ---
arctan (V ~ --   )
  -b
  a tan x ,     f) (x2 - 2) ---
arcsin x-
2 + x-
2 V~ -----2
 4 - x.

Vastaus


Tehtävä 224
Määritellään funktio f : R --> R asettamalla f(x) = x2 sin 1
x, kun x/=0, ja f(0) = limx-->0f(x). Onko funktio jatkuva? Laske funktion derivaatta origossa. Osoita, että derivaattafunktio f' ei ole jatkuva origossa.


Tehtävä 225
Osoita, että funktio

y(x) = C1 sin x + C2 cos x + cos x ln ||  (p  x )||
|tan  --- -- |
   4  2

toteuttaa differentiaaliyhtälön y'' + y = tan x. Luvut C1 ja C2 ovat vakioita.


Tehtävä 226
Derivoi funktiot

a)  ln(cosh x),     b)  arctan(tanh x),     c)  tanh(ln x).

Vastaus


Tehtävä 227
Derivoi funktiot

a) arsinh ex,     b)  --
arcosh 1-
x,     c) 2 artanh(tan x-
2),     d)  arcoth V~ -----4-
 1 + x.

Vastaus


6.4 Derivaatan ominaisuuksia

Tehtävä 228
Osoita derivoimalla, että funktioiden

5x---9-
 x + 3  ja   - 2(x-+-15)-
 x + 3

erotus on vakio. Mikä on vakion arvo?

Vastaus


Tehtävä 229
Olkoon f derivoituva välillä I. Osoita, että derivaatan f' kahden peräkkäisen nollakohdan välissä voi olla korkeintaan yksi funktion f nollakohta.


Tehtävä 230
Olkoon p polynomi, jonka nollakohdat ovat reaaliset. Todista, että derivaattapolynomin p' nollakohdat ovat myös reaaliset.


Tehtävä 231
Määritä väliarvolauseessa esiintyvä q funktiolle a)  V~ -
 x välillä [36, 49];   b) Ax2 + Bx + C välillä [a, b].

Vastaus


Tehtävä 232
Määritä väliarvolauseessa esiintyvä q funktiolle

Ax + B
Cx--+-D-,

välillä [a, b], joka ei sisällä epäjatkuvuuskohtaa x = -DC-. Oletetaan AD - BC/=0,  C/=0.

Vastaus


Tehtävä 233
Käyrän y = x4 pisteiden (-1, 1) ja (t, t4) kautta asetetaan suora. Väliarvolauseen mukaan on käyrällä piste (c, c4), jossa tangentti on mainitun suoran suuntainen. Tässä c = c(t). Määritä c(t) ja c'(t), kun a) t = 0, b) t = 1.

Vastaus


Tehtävä 234
Funktio f olkoon jatkuva välillä [a, b] ja derivoituva arvolla x0 (- ]a, b[. Näytä, että on olemassa luku M > 0 siten, että

x (- [a, b] ===> |f(x) - f(x0)| < M|x - x0|.


Tehtävä 235
Olkoon f jatkuva välillä [a, b] ja derivoituva samalla välillä paitsi mahdollisesti arvolla x0 (- [a, b]. Todista, että jos limx-->x0f'(x) on olemassa ja on = A, niin f' (x0) on olemassa ja on = A.


Tehtävä 236
Olkoon f derivoituva suljetulla välillä [a, b] ja f'(a) = A sekä f'(b) = B. Todista, että jos C on lukujen A ja B välissä oleva arvo, niin on olemassa arvo c (- ]a, b[ siten, että f' (c) = C.


Tehtävä 237
Osoita:

0 < a < b ===> 1 - a
--
b < ln b
--
a < b
--
a - 1.

Vastaus


Tehtävä 238
Todista, että jos p > 0, niin yhtälöllä x3 + px + q = 0 on vain yksi reaalijuuri.


Tehtävä 239
Olkoon f joukossa R+ positiivinen, aidosti kasvava ja derivoituva. Näytä, että myös funktio g(x) = [f(1/x)]-1 on joukossa R+ aidosti kasvava.

Vastaus


Tehtävä 240
Määritä

inf {              }
            x - 1
 a |x > a ===>  ln x > ------
            x + 1 .

Vastaus


Tehtävä 241
Osoita, että a) funktio 2 ln x + x2 - 4x + 1 on kasvava, b) funktio 1-
x + ln x - x on vähenevä.


Tehtävä 242
Olkoon a (- [0, 1[ vakio. Todista:

x (- [a, 1] ===> arcsin x < p-
2 - V~ 1---x-
 1- a2.


Tehtävä 243
Todista: ---
arctan x > x - 1
3x3 kaikilla x > 0.


Tehtävä 244
Määritä ne positiiviluvut a, joilla yhtälöllä x + a sin x - 2 = 0 on ratkaisu välillä [0, p/2].

Vastaus


Tehtävä 245
Tutki seuraavien funktioiden ääriarvoja:

a)  y = x3 - 2ax2 + a2x,      b)  y = x + a2-
x,
c)  y = x + V~ ------
 1 - x,      d)  y = x V~ -----2-
 2- x.

Vastaus


Tehtävä 246
Määritä seuraavien funktioiden ääriarvot ja piirrä kuvaajat:

a) | sin x| + cos x,      b)  cos(sin x),      c)         1 +-sin-x-
        1- cos x,
d) sin x + cosx
------------
 sin xcos x,      e)  sin2x
----------
1 + cos2x.

Vastaus


Tehtävä 247
Määritä seuraavien funktioiden ääriarvot ja piirrä kuvaajat:

a) y = x1-ln x,     b) y = xe1/x,     c) y = (x - 1)x-1.

Vastaus


Tehtävä 248
Määritä funktion y = 4 tanh x + coth x ääriarvot. Piirrä kuvaaja.

Vastaus


Tehtävä 249
Tutki funktiota f(x) = xx, x > 0. Määritä ääriarvot, piirrä kuvaaja.


Tehtävä 250
Tutki, onko funktiolla f(x) = (1 - ex)7(1 - x)13 suhteellista ääriarvoa origossa. Piirrä funktion kuvaaja.

Vastaus


Tehtävä 251
Olkoot kaikkialla jatkuvan funktion ääriarvot oleellisia. Osoita, että maksimit ja minimit esiintyvät vuorotellen.


Tehtävä 252
Olkoot käyrät y = f(x) ja y = g(x) alaspäin kuperia välillä [a, b]. Todista, että käyrä y = f(x) + g(x) on alaspäin kupera mainitulla välillä.


Tehtävä 253
Määritä käyrän

y = x + 1
--2----
x + 1

ääriarvopisteet ja käännepisteet. Millä muuttujan arvoilla käyrä on alaspäin, millä ylöspäin kupera? Piirrä kuvaaja.


Tehtävä 254
Tutki seuraavien käyrien kuperuutta ja määritä käännepisteet:

a)  y = x + 36x2 - 2x3 - x4,      b)  y = (x2 - 6x)5,      c)  y = -x-+-1-
x2 + 1,
d)  y =   3
---x-----
x2 + 3a2,      e)  y = a - V~ ------
3 x - b.

Vastaus


Tehtävä 255
Määritä käyrän y = sin 4x ääriarvo ja käännepisteet.

Vastaus


Tehtävä 256
Määritä käyrien a) y = xe-x,   b) y = e2x sin 2x ääriarvo- ja käännepisteet. Piirrä kuvaajat.

Vastaus


Tehtävä 257
Määritä käyrältä

y = e(x-1)2

pisteet, joiden etäisyydellä pisteestä (1, a) on ääriarvo. Määritä ääriarvojen lukumäärä ja laatu parametrin a eri arvoilla.

Vastaus


Tehtävä 258
Millä vakioiden a ja b arvoilla piste (1, 3) on käyrän y = ax3 + bx2 käännepiste?

Vastaus


Tehtävä 259
Olkoon kaikkialla kahdesti derivoituva funktio f kasvava ja alaspäin kupera. Osoita, että funktio g(x) = f(x2) on alaspäin kupera.


Tehtävä 260
Osoita, että käyrän y = 12-
5a4x5 - 6a3x4 + 4a2x3 käännepisteet ovat samalla suoralla. Määritä tämän suoran yksikkösuuntavektori.


Tehtävä 261
Millä vakion a arvoilla käyrällä

y =  x- a
-------2
(x + a)

on käännepisteitä? Määritä myös ääriarvopisteet ja asymptootit ja piirrä kuvaaja.

Vastaus


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo