Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

7 Derivaatan sovellutuksia

7.1 Derivaatta tangentin kulmakertoimena

Tehtävä 262
Määritä a, b ja c siten, että käyrät y = x2 + ax + b ja y = cx - x2 sivuavat toisiaan pisteessä (1, 3).

Vastaus


Tehtävä 263
Määritä pisteen (-4, 23
2) kautta kulkevien käyrän 9y = x2 normaalien yhtälöt.

Vastaus


Tehtävä 264
Osoita implisiittistä derivointia käyttäen, että yhtälön

x5 + x3y3 + y5 = 1

määrittelemällä käyrällä on ainakin yksi vaakasuora ja yksi pystysuora tangentti. Missä käyrän pisteissä nämä sijaitsevat? Piirrä kuvio.

Vastaus


Tehtävä 265
Yhtälö xy = yx määrittää käyrän ainakin joillakin arvoilla x. Osoita, että piste (2, 4) sijaitsee tällä käyrällä ja määritä tähän pisteeseen asetetun käyrän tangentin kulmakerroin. Piirrä käyrä.


Tehtävä 266
Laske käyrien y = ---
arcsin x ja y = ---
arccos x tangenttien välinen kulma käyrien leikkauspisteessä.

Vastaus


Tehtävä 267
Määritä arvoa x = a vastaaviin käyrien y = sinh x ja y = cosh x pisteisiin asetettujen a) tangenttien, b) normaalien leikkauspisteet.

Vastaus


7.2 Ääriarvotehtävät

Tehtävä 268
Määritä seuraavien funktioiden suhteelliset ja absoluuttiset ääriarvot; piirrä kuvaajat:

a)  1 - 6x + 9x2 - 5x3,      b)        2
9-+-2x---x--
  1 + x,
c)  x4-+-x-+-1-
 x4 + 1,      d)   V~ 3--2----3
 3x - x.

Vastaus


Tehtävä 269
Määritä seuraavien funktioiden maksimi ja minimi annetulla välillä:

a)  (x + 1)3(x - 3)3,   [-2, 4],
b)  |x5 - 80x + 1|,   [-1, 1],
c)  ---2--x-----
5- 4x + x2,   [-100, 2].

Vastaus


Tehtävä 270
Tutki, millä vakion a arvoilla funktiolla

f(x) = x4 + ax2
--2----2-
(x + 7)

on sellainen ominaisuus, että eräällä muuttujan x arvolla se saa absoluuttisen maksimiarvonsa.

Vastaus


Tehtävä 271
Olkoot x ja y kaksi ei-negatiivista lukua, joiden summa on 5
6. Määritä lausekkeen x V~ -
 x + V~ --
 y suurin ja pienin mahdollinen arvo.

Vastaus


Tehtävä 272
Määritä funktion

f(x) = (sin x)sin x,   x (-  ]0, p[,

pienin yläraja (supremum) ja suurin alaraja (infimum).


Tehtävä 273
Kolmannen asteen Tshebyshevin polynomin T3(x) lauseke voidaan välillä [-1, 1] esittää muodossa T3(x) = cos(3 arccos x). Esitä lauseke muodossa ax3 + bx2 + cx + d ja määritä polynomin suurin ja pienin arvo välillä [-1, 1].


Tehtävä 274
Olkoot x ja y kaksi positiivista lukua, joiden summa on 18. Määritä lausekkeelle x4 + y2 supremum, infimum, maksimi ja minimi, mikäli tällainen on olemassa.

Vastaus


Tehtävä 275
Määritä niistä lieriöistä, jotka voidaan piirtää R-säteisen pallon sisään, a) tilavuudeltaan, b) vaipaltaan, c) kokonaispinta-alaltaan suurin.

Vastaus


Tehtävä 276
Tasakylkisen kolmion kannan pituus on 12 V~ 3 ja huipusta piirretyn korkeusjanan pituus 11. Tältä korkeusjanalta on valittu piste P siten, että siitä kolmion kärkiin piirrettyjen etäisyyksien summa on mahdollisimman pieni. Missä suhteessa P jakaa korkeusjanan?

Vastaus


Tehtävä 277
Suorakulmion yhtenä kärkenä on käyrän

(ax)2/3 + y2/3 = b2/3

piste P ja muina kärkinä pisteen P :n symmetriapisteet x-akselin, y-akselin ja origon suhteen. Määritä suorakulmion pinta-alan ääriarvot, kun P liikkuu ko. käyrällä.

Vastaus


Tehtävä 278
Ympyrän sektorin piiri olkoon vakio = p. Tutki pinta-alan ääriarvoja.

Vastaus


Tehtävä 279
Kolmion kahden sivun välinen jana puolittaa kolmion alan. Tutki janan pituuden ääriarvoja.

Vastaus


Tehtävä 280
On valmistettava lieriö, jonka tilavuus on vakio v m3. Pohjat maksavat a mk /m 2 ja vaippa b mk/m2. Tutki hinnan ääriarvoja.

Vastaus


Tehtävä 281
Määritä annetun ympyrän segmentin sisään piirretyn alaltaan suurimman suorakulmion sivujen pituudet.

Vastaus


Tehtävä 282
Suoran qy = m2 ja paraabelin qy = x2 (m, q positiivisia) rajoittamaan alueeseen asetetaan puolisuunnikas, jonka yhdensuuntaiset sivut ovat x-akselin suuntaiset. Miten suuri puolisuunnikkaan ala voi enintään olla?

Vastaus


Tehtävä 283
Suoran ympyräkartion pohjaympyrän keskipiste on kiinteän suoran lieriön pohjaympyrän keskipisteessä ja kartion huippu on lieriön toisen pohjaympyrän keskipisteessä. Määritä kartion ja lieriön pohjien säteiden suhde siten, että kartion ulkopuolelle jäävän lieriön osan ja lieriön ulkopuolelle jäävän kartion osan tilavuuksien summa on mahdollisimman pieni.

Vastaus


Tehtävä 284
Suora ympyräkartio asetetaan pallon sisään siten, että kartion huippu ja pohjaympyrän kehä sijaitsevat pallon pinnalla. Miten monta prosenttia kartion tilavuus voi enintään olla pallon tilavuudesta? Vastaus prosenttiyksikön tarkkuudella.


Tehtävä 285
Kuvioon, jota rajoittavat x-akseli ja käyrä y = 12 + 4x - x2, piirretään kolmio ABC siten, että piste A on origossa, pisteet B ja C käyrällä sekä sivu BC x-akselin suuntainen. Millä etäisyydellä sivun BC on oltava x-akselista, jotta kolmion ala olisi mahdollisimman suuri?

Vastaus


Tehtävä 286
Käyrälle y = sin x piirretään muuttujan arvoja x0 ja x0 + 2p vastaaviin pisteisiin tangentit ja normaalit. Määritä niiden rajoittaman suorakulmion alan maksimi- ja minimiarvo.

Vastaus


Tehtävä 287
Olkoon suorakulmaisessa kolmiossa muuttuvan terävän kulman a viereinen kateetti vakio = a, vastainen kateetti b = b(a) ja hypotenuusa c = c(a). Millä muuttujan a arvolla lauseke 2c(a) - V~ --
 3b(a) saa mahdollisimman pienen arvon?

Vastaus


Tehtävä 288
Suoran tien varressa on kohtisuorassa tien suuntaa vastaan mainostaulu, jonka leveys on 10 metriä ja etäisyys tiestä 20 metriä. Määritä suurin (vaakasuoran tason) kulma, jossa tiellä liikkuja taulun näkee. (Tien leveyttä ei oteta huomioon.)


Tehtävä 289
Olkoon annettuna pisteet A = (1, 0) ja B = (t, 0), missä t > 1. Piste C sijaitsee positiivisella y-akselilla site, että kulma /_ACB = a on mahdollisimman suuri. Määritä t siten, että kulman a maksimiarvo on p/4.

Vastaus


Tehtävä 290
Määritä sen kolmion pinta-alan suhteelliset ja absoluuttiset ääriarvot, jota rajoittavat käyrän y = ln x pisteeseen piirretty normaali, tähän pisteeseen piirretty pystysuora ja x-akseli.

Vastaus


Tehtävä 291
Olkoon x (- R ja olkoon i imaginaariyksikkö. Osoita, että funktiolla f(x) = |x - i| + |x - 1 - 2i| on absoluuttinen minimi ja määritä sen arvo. Mikä on tehtävän geometrinen tulkinta?

Vastaus


Tehtävä 292
Osoita, että sin x > 2x/p, kun x (- [0, p/2].


Tehtävä 293
Todista: a) ex > ex kaikilla x (- R;   b) ex > 1 + x + x2/2 kaikilla x > 0.


Tehtävä 294
Millä arvoilla a (- R on voimassa

(ex+a + e-x)2 > 4(a + 1)  kaikilla x (- R ?

Vastaus


Tehtävä 295
Osoita, että x - ln x - 1 > 0, kun x > 0. Osoita tämän avulla, että jos positiivilukujen x1, x2, . . . , xp summa on = p, niin lukujen tulo on < 1.


7.3 Derivaatta nopeutena

Tehtävä 296
Piste P liikkuu pitkin x-akselia negatiiviseen suuntaan vakionopeudella v1 ja piste Q pitkin y-akselia negatiiviseen suuntaan vakionopeudella v2. Hetkellä t = 0 piste P on kohdassa (a, 0) ja Q kohdassa (0, b) (a > 0,  b > 0). Millä hetkellä välimatka P Q on lyhin? Mikä on lyhin välimatka?

Vastaus


Tehtävä 297
Talon korkeus on 25 metriä. Sen katolta pudotetaan kivi ilman alkunopeutta ja yhtä sekuntia myöhemmin toinen kivi alkunopeudella v0. Kuinka v0 on valittava, jotta kivet putoaisivat maahan samanaikaisesti? (Ilmanvastus voidaan jättää huomiotta.)

Vastaus


Tehtävä 298
Mies heittää sillalta kiven suoraan ylöspäin. Kolmen sekunnin kuluttua kivi ohittaa pudotessaan miehen ja kahden sekunnin kuluttua tästä putoaa veteen. Mikä oli kiven saama alkunopeus ja mikä sillan korkeus?

Vastaus


Tehtävä 299
Astronautti pudottaa kiven kallionkielekkeeltä ja toteaa sen putoavan kolmessa sekunnissa alas kallion juurelle. Kuinka korkea kallio on, jos ollaan a) Marsissa (g = 3.8 m /s 2 ), b) Saturnuksessa (g = 11.5 m/s2)?

Vastaus


Tehtävä 300
Edellisen tehtävän astronautin kumppani on kallion juurella ja heittää kiven takaisin, jotta koe voitaisiin toistaa. Mikä on pienin alkunopeus, mitä hänen on käytettävä a) Marsissa, b) Saturnuksessa?

Vastaus


Tehtävä 301
Santaa valutetaan kartionmuotoiseen kasaan nopeudella 0.2 m3/min. Kitka säilyttää kartion pohjan säteen suhteen korkeuteen vakiona 2
3. Mikä on korkeuden kasvunopeus, kun pohjan säde on 2 m?

Vastaus


Tehtävä 302
Kuution pinta-ala kasvaa nopeudella 50 cm2/s. Mikä on tilavuuden kasvunopeus, kun särmän pituus on 20 cm?

Vastaus


Tehtävä 303
Tietyllä ajanhetkellä pallon säde on 3 cm ja pallon tilavuus kasvaa nopeudella 2 cm3/s. Millä nopeudella kasvaa pallon ala?

Vastaus


Tehtävä 304
Suoralla ympyräkartiolla on puolen kuutiometrin vakiotilavuus. Pohjan säde kasvaa vakionopeudella 10 cm/s, jolloin kartion korkeus vastaavasti pienenee. Määritä pienenemisnopeus kartion korkeuden ollessa 100 cm.


Tehtävä 305
Miehen pituus on 180 cm. Hän lähtee kävelemään 6 metrin korkeudella olevan katulyhdyn alta vakionopeudella 1 m/s. Mikä on miehen varjon pituuden muuttumisnopeus, kun hän on kulkenut a) 3 metriä, b) 15 metriä? Mikä on varjon kärjen nopeus?

Vastaus


Tehtävä 306
Lentokone lentää vaakasuorasti 600 metrin korkeudessa vakionopeudella 600 km/t suoraan katselijan yli. Olkoon a pystysuunnan ja näkösäteen välinen kulma. Laske kulman a muuttumisnopeus, kun a) a = 45o,   b) a = 0o. Milloin nopeus on suurimmillaan?

Vastaus


Tehtävä 307
Lausu eksentrisyyden e funktiona se kulma w, jossa ellipsin polttopisteiden etäisyys näkyy pikkuakselin päätepisteestä. Ellipsi muuttaa ajan t kuluessa jatkuvasti muotoaan siten, että de-
dt on vakio = p. Laske kulman w muuttumisnopeus hetkellä, jolloin e = 4/5.

Vastaus


7.4 Yhtälön iteratiivinen ratkaiseminen

Tehtävä 308
Etsi Newtonin menetelmällä polynomin x3 + 8x2 - 44x - 10 kaikki nollakohdat.


Tehtävä 309
Tutki kokeilemalla, voidaanko polynomin x3 + 8x2 - 44x - 10 nollakohdat löytää iteraatiolla xn+1 = 414(x3n + 8x2n - 10). Miten tämä iteraatiokaava on muodostettu?


Tehtävä 310
Etsi yhtälön x = cos x ratkaisu 10 desimaalin tarkkuudella käyttäen iteraatiota xn+1 = cos xn. Onnistuuko ratkaisu iteraatiolla xn+1 = arccos xn?


7.5 L’Hospitalin sääntö

Tehtävä 311
Tarkista, että yleistettyä väliarvolausetta voidaan soveltaa osamäärään f/g seuraavissa tapauksissa ja määritä väliarvot q:

a) f(x) = cos 2x,   g(x) = sin x,   väli [0, p
--
2];
b) f(x) = sinh x,   g(x) = cosh x,   väli [0, 6];
c) f(x) = x2,   g(x) = x3,   väli [1, 2];
d) f(x) = 4 - x2,   g(x) = x3 - 3x,   väli [-3, 2].

Vastaus


Tehtävä 312
Yleistettyä väliarvolausetta yritetään soveltaa osamäärään f/g seuraavissa tapauksissa:

a) f(x) = x2,   g(x) = x3,   väli [-2, 3];
b) f(x) = 3 + (x - 2)(x - 1)2,   g(x) = 1 + x(x - 1)2,   väli [0, 2].

Totea, että väliarvoa q ei voida löytää. Onko lause virheellinen?


Tehtävä 313
Määritä l’Hospitalin sääntöä käyttäen raja-arvot

a)  limx-->p/4ln-tan-x-
 cos2x,      b)  limx-->0   ax  bx
----e-----e-------
sin(ax) - sin(bx),      c)  limx-->0-sinx---x---
arcsin x- x,
d)  limx-->44e4-x- x
----------
 sin(px),      e)  limx-->02 cosx - 2 + x2
---------------
   3x4,      f)  limx-->0 xsin(sin x)
--------------
1 - cos(sinx).

Suorita myös numeerisia kokeiluja.

Vastaus


Tehtävä 314
Määritä seuraavat raja-arvot l’Hospitalin sääntöä käyttäen:

a) limx--> oo x2 ln(cos p
--
x),     b)  limx--> oo x(a1/x - 1)  (a > 0),     c)  limx--> oo    ( )
 tan2 1
--2-(--x-4)
ln  1 + x.

Vastaus


Tehtävä 315
Määritä seuraavat raja-arvot l’Hospitalin sääntöä käyttäen:

a) limx--> oo x + lnx
--------
 x lnx,     b)  limx--> oo ln(1 + eax)
--------bx-
ln(1 + e )  (a > 0,  b > 0),     c)  limx-->0+ sin x ln x.

Vastaus


Tehtävä 316
Määritä seuraavat raja-arvot:

a) limx-->p/2(sin x)tan x,     b)  limx-->0+x3e1/x,      c)  limx-->0(1 + x3)4/x3 ,     d)  limx--> oo (   )
   3-
 cos x x,
e) limx-->0+xln (1+x),      f)  limx-->0+(ex - 1)sin x,     g)  limx-->0+(tan x)sin x,     h)  limx--> oo (1 + 2x)e-x .

Suorita myös numeerisia kokeiluja.

Vastaus


Tehtävä 317
Määritä l’Hospitalin säännön avulla raja-arvot

a)  limx-->0sinh x - sinx - x3
----------------32-
cosx - cosh x + x,     b)  limx-->p
2(sin x)tan 2 x.

Vastaus


Tehtävä 318
Olkoon f(x) = x + sin x, g(x) = x. Todista, että

limx--> oo f(x)
-----
g(x) = 1,   mutta  limx--> oo f'(x)
-'---
g (x) ei ole olemassa.

Miksi l’Hospitalin sääntöä ei voi käyttää?

Vastaus


Tehtävä 319
Todista, että jos funktio f on derivoituva ja limx--> oo (f(x) + f'(x)) = A, niin limx--> oo f(x) = A ja limx--> oo f'(x) = 0.

Vastaus


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo