Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

8 Vektoriarvoiset funktiot

8.1 Vektoriarvoisen funktion jatkuvuus ja derivoituvuus

Tehtävä 320
Olkoon u reaalimuuttujan vektoriarvoinen funktio R --> Rn ja limt-->au(t) = b. Todista: limt-->a||u(t)|| = ||b||.


Tehtävä 321
Olkoon u reaalimuuttujan vektoriarvoinen funktio R --> Rn ja limt-->au(t) = b, missä b/= o. Todista:

limt-->a-u(t)--
||u(t)|| = --b-
|| b||.


Tehtävä 322
Olkoon u reaalimuuttujan vektoriarvoinen funktio R --> Rn. Osoita, että vaikka funktio ||u(t)|| olisikin derivoituva, ei funktio u(t) välttämättä ole.

Vastaus


Tehtävä 323
Laske u'(t), |u'(t)|, u''(t) ja |u''(t)| arvolla t = 0, kun

a) u(t) = (t3 + 2t) i - 3e-2t j + 2 sin 5t k,     b) u(t) = ln(t2 + 1) i + V~ -2----
 t + 1 j + -2t---
t2 + 1 k.

Vastaus


Tehtävä 324
Olkoon u(t) neljästi derivoituva vektorifunktio. Laske ensimmäinen ja toinen derivaatta skalaarikolmitulolle [u(t), u'(t), u''(t)].

Vastaus


Tehtävä 325
Olkoon u(t) derivoituva vektorifunktio ja u(t)/=o. Osoita:

u0(t) × d
--
dtu0(t) = u(t)
-----2-
|u(t)| × d
--
dtu(t).


Tehtävä 326
Olkoon e(t) kahdesti derivoituva yksikkövektori ja e''(t)/=o kaikilla muuttujan t arvoilla. Osoita, että vektoreiden e(t) ja e''(t) välinen kulma ei koskaan ole terävä.


Tehtävä 327
Olkoot u(t) ja v(t) vektorifunktioita. Osoita, että jos du
---
dt = w × u ja dv
-
dt= w × v, niin d
--
dt(u × v) = w × (u × v).


Tehtävä 328
Olkoon u(t) derivoituva vektorifunktio ja a/=o vakiovektori. Osoita:

 d
--
dt comp(u, a) = comp (du  )
 ---,a
 dt ,

missä comp (u, a) tarkoittaa vektorin u skalaarikomponenttia vektorin a suunnalle.


Tehtävä 329
Olkoot a ja b kaksi lineaarisesti riippumatonta vakiovektoria ja olkoon r(t) = a cos t + b sin t. Osoita, että [r(t), r'(t), r''(t)] = 0 kaikilla muuttujan t arvoilla. Jos t on aika ja r(t) esittää liikkuvan pisteen paikkavektoria, niin mikä on väitteen geometrinen tulkinta?


Tehtävä 330
Osoita, että yhtälö z - p sin z = t määrittää funktion z = z(t), kun p on vakio ja |p| < 1. Näytä, että tämän funktion avulla määritelty vektorifunktio

r(t) = (cos z(t) - p) i + V~ ------
  1- p2 sin z(t) j

toteuttaa differentiaaliyhtälön r''(t) = -r(t)/|r(t)|3.


8.2 Taso- ja avaruuskäyrät

Tehtävä 331
Tutki, onko piste (3125, 625)
 1024 256 käyrällä

x = (   )
   1
 1 + --
   t t+1,   y = (   )
   1
 1 + --
   t t.

Miten käyrä käyttäytyy, kun t --> oo ?


Tehtävä 332
Määritä käyränkaaren r(t) = V~ ----
 ln t i + (1/t) j, t (- [1, 3], pisteiden suurin ja pienin etäisyys origosta. Piirrä kuvio.

Vastaus


Tehtävä 333
Osoita, että kun ympyrä vierii liukumatta suoraa pitkin, sen kehällä oleva piste piirtää sykloidin.


Tehtävä 334
Määritä avaruuskäyrän r(t) = t3 i + t2 j + t k yksikkötangenttivektori pisteessä (8, 4, 2).

Vastaus


Tehtävä 335
Laske ruuviviivan r(t) = a cos t i + a sin t j + bt k tangenttivektori pisteessä, joka vastaa parametriarvoa t0. Laske tähän pisteeseen asetetun ruuviviivan normaalitason yhtälö muodossa ax + by + gz = d. Mikä on tämän tason lyhin etäisyys origosta?

Vastaus


Tehtävä 336
Määritä neljän desimaalin tarkkuudella ruuviviivan

r(t) = cos t i + sin t j + -t-
2p k

sen pisteen P koordinaatit, joka on lähinnä pistettä (0, 1, 0). Perustele ääriarvon laatu geometrisen havainnon avulla. Pisteeseen P asetetaan ruuviviivan tangentti; määritä tangentin ja xy-tason leikkauspiste.


Tehtävä 337
Osoita, että r(t) = a cosh t i + b sinh t j (a > 0,  b > 0) esittää hyperbelin toista haaraa. Osoita, että käyrä on sileä ja säännöllinen. Millä parametrin t arvolla käyrän tangentti on y-akselin suuntainen?

Vastaus


Tehtävä 338
Määritä käyrän r(t) = a(cos t + t sin t) i + a(sin t - t cos t) j normaalin etäisyys origosta.

Vastaus


Tehtävä 339
Piirrä käyrä r = (cos t + t sin t)i + (sin t - t cos t)j.


Tehtävä 340
Piirrä käyrä r(t) = cos(5t) i + sin(6t) j, t (- [0, 2p].


Tehtävä 341
Piirrä käyrä

r(t) = -t2-+-1--
4(1- t) i + -t---
t + 1 j

ja määritä sen (suoraviivaiset) asymptootit sekä pisteet, joissa tangentti on vaaka- tai pystysuora.

Vastaus


Tehtävä 342
Piirrä käyrä

r(t) = t2 + 1
-2----
t - 1 i +  t
-4----
t + 1 j

ja määritä sen (suoraviivaiset) asymptootit sekä pisteet, joissa tangentti on vaaka- tai pystysuora.

Vastaus


Tehtävä 343
Piirrä käyrä

r(t) =  t
-----2
1 - t i + t(1 - 2t2)
-------2--
 1 - t j

ja määritä sen (suoraviivaiset) asymptootit sekä pisteet, joissa tangentti on vaaka- tai pystysuora.

Vastaus


Tehtävä 344
Piirrä käyrä

r(t) =  t2
-2----
t - 1 i + t2 + 1
------
 t + 2 j

ja määritä sen (suoraviivaiset) asymptootit sekä pisteet, joissa tangentti on vaaka- tai pystysuora.

Vastaus


Tehtävä 345
Piirrä napakoordinaattikäyrät r = | sin nf|, n = 1, 2, 3.


Tehtävä 346
Napakoordinaateissa annettu käyrä r = a(1 + cos f) on kardioidi. Missä pisteissä käyrän tangentti on x- tai y-akselin suuntainen? Piirrä käyrä.

Vastaus


Tehtävä 347
Osoita, että kardioidi r = 1 + cos f ja kardioidi r = 1 - cos f leikkaavat toisensa kohtisuorasti.


Tehtävä 348
Määritä suorakulmaiset koordinaatit viiden desimaalin tarkkuudella sille kardioidin r = 1 + cos f pisteelle, joka sijaitsee lähinnä pistettä x = y = 1.


Tehtävä 349
Tutki napakoordinaattikäyrän r = a sin 3f pisteeseen osoittavan paikkavektorin ja tähän pisteeseen asetetun tangenttivektorin välistä kulmaa muuttujan f eri arvoilla. Piirrä käyrä.

Vastaus


Tehtävä 350
Arkhimedeen spiraali määritellään napakoordinaattiyhtälöllä r = af. Tutki käyrän pisteeseen osoittavan paikkavektorin ja tähän pisteeseen asetetun tangenttivektorin välistä kulmaa muuttujan f eri arvoilla. Piirrä käyrä.

Vastaus


Tehtävä 351
Logaritminen spiraali määritellään napakoordinaattiyhtälöllä r = aekf. Tutki käyrän pisteeseen osoittavan paikkavektorin ja tähän pisteeseen asetetun tangenttivektorin välistä kulmaa muuttujan f eri arvoilla. Piirrä käyrä sopivilla lukujen a ja k arvoilla.

Vastaus


Tehtävä 352
Piirrä Arkhimedeen spiraali r = f ja logaritminen spiraali r = ef. Määritä suuntaa f = p lähellä olevan käyrien leikkauspisteen napakoordinaatit numeerisesti. Määräytyykö leikkauspiste yksikäsitteisesti em. ehdosta?


Tehtävä 353
Piirrä konkoidi r = a sin 3(f/3). Olkoon a käyrän tangenttivektorin ja x-akselin välinen kulma, b käyrän pisteen paikkavektorin ja tähän pisteeseen asetetun tangenttivektorin välinen kulma. Lausu kulmat parametrin f funktioina ja tutki niiden suhdetta toisiinsa.


Tehtävä 354
Yhtälö x3 + y3 - axy = 0 esittää käyrää, jota kutsutaan Cartesiuksen lehdeksi. Johda käyrälle parametriesitys, jossa parametrina on käyrän pisteen ja origon määräämän suoran kulmakerroin t; ts. tee yhtälöön sijoitus y = xt. Piirrä käyrä.

Vastaus


Tehtävä 355
Johda Pascalin simpukan (x2 + y2 - 4x)2 = 16(x2 + y2) napakoordinaattiyhtälö ja piirrä käyrä.

Vastaus


Tehtävä 356
Johda Bernoulli’n lemniskaatan (x2 + y2)2 = 2(x2 - y2) napakoordinaattiyhtälö ja piirrä käyrä.

Vastaus


Tehtävä 357
Määritä käyrän x2y - xy2 + 16 = 0 vaakasuorat ja pystysuorat tangentit implisiittisen derivoinnin avulla. Piirrä käyrä.

Vastaus


Tehtävä 358
Todista, että yhtälöpari x = 3
5t3 + t, y = et määrittelee kaikilla arvoilla x (- R jatkuvan funktion y = f(x). Piirrä funktion kuvaaja sekä määritä sen ääriarvot ja käännepisteet.


Tehtävä 359
Tutki, määritteleekö yhtälöpari x = t - sin t cos t, y = t2 funktion y = f(x).


Tehtävä 360
Laske yhtälöparin x = t - sin t cos t, y = t2 määrittämän funktion y = f(x) ensimmäinen ja toinen derivaatta parametrin t funktiona.


Tehtävä 361
Osoita, että yhtälöiden

x = 1-+-ln-t
  t2,   y = 3-+-2ln-t
  t    (t > 0)

määrittämä funktio y(x) toteuttaa differentiaaliyhtälön

ydy
---
dx = 2x(dy )
 ---
 dx 2 + 1.

Piirrä funktion y(x) kuvaaja. Millä muuttujan x arvoilla funktio on määritelty? Mitä muuta funktiosta voidaan sanoa?

Vastaus


Tehtävä 362
Olkoon r0 = i + 2j + 3k, a = V~ 2-(i + j + k), b = V~ 3-(i - k). Tutki, minkälainen käyrä on

r(t) = r0 + (cos t)a + (sin t)b,   t (- [0, 2p].

Mitä käyriä ovat tämän käyrän ortogonaaliprojektiot koordinaattitasoille?


Tehtävä 363
Tutki, millainen avaruuskäyrä on kyseessä, kun

r(t) = ln(t + 1) (cos t i + sin t j) + arctan t k,   t > 0.

Piirrä käyrän projektiot koordinaattitasoille.


Tehtävä 364
Tutki heittoliikettä: Miten lähtönopeuden muutos vaikuttaa heittoetäisyyteen ja lentoradan maksimikorkeuteen?


Tehtävä 365
Osoita, että vinossa heittoliikkeesä heittoetäisyys on suurimmillaan, kun korotuskulma on 45o.


Tehtävä 366
Liikkuvan partikkelin paikkavektori r = r(t) toteuttaa yhtälön

dr-
dt = a + b × r0,

missä a ja b ovat vakiovektoreita. Osoita, että r toteuttaa myös yhtälön

d
--
dt(r × a + |r|b) = cr0,

missä c on eräs vakio. Määritä c.

Vastaus


Tehtävä 367
xy-koordinaatistossa tarkoitetaan rajoitetulla tangentilla (rajoitetulla normaalilla) käyrän pisteen ja x-akselin välisen tangentin (normaalin) osan pituutta ja alitangentilla (alinormaalilla) em. janan x-akselilla olevan projhektion pituutta. Napakoordinaatistossa määritellään muuten samoin, mutta x-akseli korvataan origon kautta kulkevalla paikkavektoria vastaan kohtisuoralla suoralla (joka siis muuttuu pisteen kulkiessa pitkin käyrää). Johda lausekkeet em. käsitteille.

Vastaus


8.3 Polynomikäyrät

Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo