Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

9 Epäoleelliset integraalit; integraalin derivointi parametrin suhteen

9.1 Epäoleelliset taso- ja avaruusintegraalit

Tehtävä 271
Olkoon A = { (x, y) | x > 0,  y > 0 }. Osoita hajaantuminen tai laske arvo epäoleelliselle tasointegraalille

(x + y)e-x-y dxdy.


Tehtävä 272
Olkoon a > 0, b > 0, A = { (x, y) | x > 0,  y > 0 }. Laske epäoleellinen integraali

e-(ax+by)2 da

sijoituksella u = ax + by,  v = y/x.


Tehtävä 273
Tutki, onko seuraava epäoleellinen integraali olemassa:

--1---
x - y dxdy,   A = { (x, y) | 0 < x < 1,  0 < y < 1 }.

Vastaus


Tehtävä 274
Olkoon A = { (x, y) | x2 + y2 < 1 }. Laske arvo tai osoita hajaantuminen tasointegraaleille

a)  integral 

 A ln 1
--
r da,   b)  integral 

 Axy2
--4-
 r da;     r = V~ --------
 x2 + y2.


Tehtävä 275
Millä kokonaislukuarvoilla p avaruusintegraali

x
-p
r dv

suppenee, kun B on yksikköpallo { (x, y, z) | x2 + y2 + z2 < 1 }? Tässä on r = V~ ---
x2+y2+ z2.

Vastaus


Tehtävä 276
Laske epäoleelliset integraalit

a)  e-x2 dx,     b)  e-x2-y2 dxdy,     c) e-x2-y2-z2 dxdydz.


Tehtävä 277
Laske arvo tai osoita hajaantuminen tasointegraalille

---dxdy----
1 + x2 + y2.


Tehtävä 278
Laske arvo tai osoita hajaantuminen avaruusintegraalille

   dxdydz
------2----2----22-
(1 + x + y + z ).


Tehtävä 279
Olkoon f : R2 --> R koko tasossa jatkuva ja rajoitettu funktio. Olkoon olemassa vakiot a, c ja a > 2 siten, että

r > a ===> 0 < f(x, y) < c
-a-
r,

missä r = V~ ------
x2 + y2. Osoita, että epäoleellinen integraali 2f suppenee.


Tehtävä 280
Olkoon funktio f : A < R2 --> R jatkuva ja rajoitettu mitallisessa joukossa A paitsi pisteessä (x0, y0) (- A. Olkoon edelleen olemassa vakiot c ja a < 2 siten, että

0 < f(x, y) < ------------c------------
[(x - x0)2 + (y - y0)2]a/2

muualla paitsi pisteessä (x0, y0). Osoita, että epäoleellinen integraali integral 
 Af suppenee.


9.2 Integraalin derivointi parametrin suhteen

Tehtävä 281
Muodosta seuraavat derivaatat laskematta integraalia ensin:

a) -d-
dx integral 
 x

 1t dt,     b) d--
dx integral 
  2x

 0sin-t
 t dt,     c) -d-
dx integral x
 e

 2lnt-
 t dt.

Tarkista tulos integroimalla ensin ja sen jälkeen derivoimalla, mikäli mahdollista.


Tehtävä 282
Muodosta

 d
---
dx integral 
 1

 0 ln(1 + tx) dt

a) derivoimalla integraalimerkin alla, b) integroimalla ensin.


Tehtävä 283
Olkoon

f(x) = integral sinx

 cosx V~ -----2
 1 - t dt,   x (- R.

Laske f' (x) välillä [0, p
2]. Esitä funktiolle f yksinkertaisempi lauseke tällä välillä laskematta eo. integraalia. Onko funktio koko reaaliakselilla jaksollinen? Piirrä funktion kuvaaja.

Vastaus


Tehtävä 284
Funktio f määritellään asettamalla

f(t) = integral 1/t

 1sin tx
------
 x dx,   t > 0.

Laske f' (t).


Tehtävä 285
Olkoon x > -1. Laske integraali

f(x) = integral 
 1

 0tx dt

ja derivoi saatu yhtälö puolittain muuttujan x suhteen n kertaa.


Tehtävä 286
Millä muuttujan t arvolla funktio

f(t) = integral 
  2t

 te-x2 dx

saa suurimman arvonsa?


Tehtävä 287
Yhtälö

 integral y

 0et dt + integral x

 0 sin t dt = 0

määrittelee funktion y(x). Lausu implisiittistä derivointia käyttäen integraaleja laskematta y' (x) muuttujien x ja y avulla.


Tehtävä 288
Laske f'(x), kun

a) f(x) = integral x

 0ext2 dt,     b) f(x) = integral 1/x

 V~ x cos(xt2) dt  (x > 0).


Tehtävä 289
Olkoon

F (s) = integral 2

 0---1---
s2 + x2 dx,     s > 0.

Laske integraali. Totea, että integraalimerkin alla derivoimisen edellytykset ovat voimassa ja laske derivaatta F '(s) sekä integraalimerkin alla derivoimalla että suoraan laskemastasi lausekkeesta. Miten tulosta voidaan käyttää integraalin

 integral 2

 0----1----
(1 + x2)2 dx

laskemiseen?


Tehtävä 290
Funktion

F (s) = integral  oo 

 0f(s, t) dt,   missä f(s, t) = s3e-s2t,

derivaattaa F '(0) ei voida laskea derivoimalla integraalimerkin alla. Totea, että asiaa koskevan lauseen oletukset eivät ole voimassa: ei ole olemassa sellaista funktiota g(t), että

|fs(s, t)| < g(t)   A s (- [-1, 1]    ja   integral  oo 

 0g(t) dt < oo .


Tehtävä 291
Määritä funktion

F (s) = integral 
  oo 

 0e-st dt,   s > 0,

kaikkien kertalukujen derivaatat derivoimalla integraalimerkin alla. Miksi derivointi on sallittua? Johda derivaattojen avulla tulos

 integral  oo 

 0tne-t dt = n!,   n (- N.

Vastaus


Tehtävä 292
Gammafunktio määritellään integraalilla

G(x) = integral 
  oo 

 0tx-1e-t dt,   x > 0.

Mitä edellinen tehtävä kertoo gammafunktion arvoista, kun argumenttina on luonnollinen luku? Piirrä gammafunktion kuvaaja. Tarkastele tällöin myös negatiivisia muuttujan arvoja; funktio määritellään näillä arvoilla muulla tavoin kuin em. integraalilla.

Vastaus


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo